Про підсумки інклюзивного навчання у 2022-2023 навчальному році

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2022-2023 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 5  учнів закладу. Всього у закладі навчається 7 учнів з особливими освітніми потребами, але, згідно заяв батьків, інклюзивне навчання 2 учням не було реалізовано у зв’язку з перебуванням на сімейній формі навчання та тимчасового проживання за межами України.

Згідно плану роботи школи протягом навчального року було вивчено стан організації інклюзивного навчання.

 1. При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами адміністрація закладу керувалася статтями Закону України “Про  освіту”, Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957, постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”, листа Міністерства освіти і науки України від 15.06.2022 року № 1/6435-22 “Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами”, змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим постановою кабінету міністрів України від 29.04.2022 року № 493, наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», Методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти,  листа Міністерства освіти і науки України від 06.09.2022 № 1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році», наказу департаменту освіти від 31.08.2022 року № 164 “Про організацію освіти осіб з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану”

          На виконання вищевказаних нормативних документів протягом навчального року у закладі було видано відповідні накази:

 • від 31.08.2022 року № 126а «Про відповідального за організацію інклюзивного навчання у 2022-2023 навчальному році»;
 • від 31.08.2022 року № 120 «Про організацію співпраці з комунальною установою «Перший інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради у 2022/2023 навчальному році»;
 • від 31.08.2022 року № 127 «Про організацію освіти осіб з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році в умовах воєнного стану»;
 • від 31.08.2022 року № 126 «Про організацію інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році»;
 • від 05.09.2022 року № 140 «Про внесення змін до організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами»;
 • від 28.02.2023 року № 61 “Про зміни в організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами”;
 1. Реалізацію завдань інклюзивного навчання у 2022/2023 навчальному році у закладі забезпечували педагоги :
ПІБ Посада Категорія, звання Освіта Спеціальність за освітою Педстаж
1 Андрійчук Світлана Борисівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Вища Вчитель початкових класів 36 років
2 Пед Анна василівна Асистент вчителя Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 18 років
3 Шевченко Валентина Степанівна Вчитель початкових класів Спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» вища Вчитель початкових класів 38 років
4 Яремчук Віоріка Олександрівна Асистент вчителя Спеціаліст Вища Вчитель початкових класів 28 років
5 Вітвицька Марина Григорівна Вчитель англійської мови Спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» вища Вчитель іноземної мови 25 років
6 Бобер Наталія Петрівна Асистент вчителя Спеціаліст І категорії Вища Вчитель початкових класів 10 років
7 Пилипчук Ірина Василівна Вчитель-дефектолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог, логопед, вчитель-дефектолог 8 років
8 Висоцька Тетяна Борисівна Вчитель-логопед Спеціаліст вищої категорії Вища Вчитель-логопед, вчитель-дефектолог 25 років
9 Шапран Тетяна Миколаївна Психолог Спеціаліст І категорії Вища Психолог 13 років

 

 1. Роботу інклюзивних класів у 2022-2023 році було організовано для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності:
ПІБ дитини Висновок ІРЦ Рівень підтримки Рекомендовано

 

 1. Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2022-2023 н.р. була спрямована на реалізацію завдань:

– створення належних умови праці для практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога закладу освіти, забезпечивши матеріально-технічну базу кабінетів працівників служби (естетичне оформлення, наявність належних меблів, допоміжних засобів навчання);

– забезпечення технічними засобами навчання ( комп’ютер, БФП),  підключення кабінетів психологічної служби до мережі Інтернет з метою якісного виконання посадових обов’язків,  зокрема під час проведення корекційно-розвиткових занять з учнями у дистанційному форматі;

– залучення фахівців психологічної служби до організації нарад при директорові з метою планування та координування діяльності з організації інклюзивного навчання;

– забезпечення якісного психологічного супроводу дітей, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та психологічної підтримки педагогів в умовах впровадження інклюзивної освіти;

– сприяння формуванню психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами, забезпечення консультативної та просвітницької роботи з батьками;

– забезпечення участі фахівців психологічної служби у роботі психолого-педагогічних команд з підготовки індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами, організація подальшої співпраці з інклюзивно-ресурсним центром;

– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня знань в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

– забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

– створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану;

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання;

– вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних навичок та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі (удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати);

– розвиток концентрації та обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів;

– формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

– забезпечення необхідними засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальним обладнанням, відповідним дидактичним матеріалом, особливими наочними засобами .

 1. В освітньому закладі наявні  документи, які є підставою для організації інклюзивної форми навчання:

– висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– накази директора  закладу освіти про створення та функціонування класів з інклюзивним навчанням, забезпечення організації учнів з особливими освітніми потребами;

 1. Навчання в класах, де організоване інклюзивне навчання, здійснюється за робочими навчальними планами, затвердженими департаментом освіти та складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з урахуванням висновку ІРЦ.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета та тижневу кількість годин з урахуванням висновків щодо адаптації та модифікації навчальних програм.  У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові корекційно-розвиткові заняття, курси за вибором.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальних планах учнів передбачається від 2 до 6 годин на тиждень.

Індивідуальні навчальні плани розроблялися класними керівниками, асистентами вчителів та адміністрацією закладу за участю батьків дитини та затверджувалися директором закладу.

 1. Індивідуальні навчальні програми дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розроблялися на основі типових навчальних програм школи з урахуванням спеціальних, з відповідною їх адаптацією.

        Відповідно до висновків ІРЦ та згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну програму розвитку дитини, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні, розробляється командою супроводу за участю батьків дитини та затверджується керівником навчального закладу.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, рекомендацій фахівців ІРЦ та гігієнічних вимог.

Важливим у навчанні дітей з особливими освітніми потребами є залучення кваліфікованих спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні.  З дітьми постійно працюють асистенти вчителя, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям інклюзивних класів  можливість краще зрозуміти індивідуальні особливості учнів. Віра в дитину, наполегливість, витримка, старанність, готовність до систематичної роботи стали запорукою позитивних змін. До складання індивідуальної навчальної програми залучалися батьки, які мають чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечує інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку.

В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх та індивідуальних  програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація по темі, що вивчається, відповідає рекомендованій учню для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи. Для здійснення обліку занять з учнями та  виконання індивідуального навчального плану та програм асистентами  вчителя заведено окремий журнал обліку робочого часу встановленого зразка.

      Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Моніторинг освітньої діяльності учнів протягом року асистенти вчителя здійснюють у щоденниках спостережень за діяльністю дитини під час навчальних занять. Система оцінювання навчальних досягнень учнів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги школи використовують метод оцінювання портфоліо.

 1. Практика доводить, що корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі приділяється значна увага.

         У школі створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. До груп фахівців входять заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина ХИЛЯ, психолог школи Тетяна ШАПРАН, вчитель-логопед Тетяна ВИСОЦЬКА , вчитель-дефектолог Ірина ПИЛИПЧУК, фахівець КУ “ПІРЦ” ЖМР Олена ОКОПСЬКА, педагоги, які працюють в інклюзивних класах, асистенти вчителів, батьки учнів. Команди разом з батьками учнів, згідно висновків ІРЦ розробляють на рік індивідуальну програму розвитку. Двічі на рік (за потребою частіше) вони переглядаються з метою коригування. Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Команда  психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інформує батьків щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів освітнього процесу. Батькам надаються роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку їхньої дитини. Це сприяє формуванню батьківської компетентності  під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечують дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

 1. Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учнів. Відповідно до висновків ІРЦ та протоколів засідань команд психолого-педагогічного супроводу на початку начального року був складений розклад корекційно-розвиткових занять, який затверджений директором ліцею та погоджений батьками учнів. Згідно визначених рівнів надання підтримки в освітньому процесі було скориговано графік проведення корекційно-розвиткових занять фахівцями закладу.

 

Графік проведення корекційно-розвиткових занять у 2022-2023 н.р.

Вчитель-логопед Висоцька Т.Б.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
10.00-10.25 13.00-13.25 10.00-10.25
10.25-10.50 13.30-13-55 11.20-11.45
11.50-12.10 11.50-12.10

 

Вчитель-дефектолог Пилипчук І.В.

 понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
08.30-08.55 10.45-11.10 08.30-08-55 10.25-10.50 10.25-10.50
13.15-13.40

Психолог Шапран Т.М.

понеділок вівторок середа четвер п’ятниця
09.00-09.20 11.15-11-35 10.25-10.45
13.10-13.35 12.00-12.25 12.05-12.30
12.25-12.45

 

     В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.

Корекційно-розвиткові заняття з учнями проводились індивідуально, їх тривалість становила  20-25 хвилин. Тривалість групових корекційно-розвиткових занять – 40 хв. Облік проведених корекційно-розвиткових занять здійснюється в окремому журналі.

         Кадрове забезпечення викладання корекційно-розвиткових занять:

 

 № П.І.Б. учителя Спеціальність за дипломом Назва корекційно-розвиткових занять К-сть годин
1 Висоцька Тетяна Борисівна вчитель-логопед Розвиток мовлення 8
2 Шапран Тетяна Миколаївна практичний психолог Корекція розвитку 7
3 Пилипчук Ірина Василівна вчитель-дефектолог Корекція та розвиток психофізичних функцій 6

 

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси для дітей із затримкою психічного розвитку: корекція розвитку, розвиток мовлення, соціально-побутове орієнтування, корекція та розвиток психофізичних функцій. Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителем–логопедом, практичним психологом, вчителем-дефектологом.

  Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи у школі є:

 • розвиток та удосконалення фонетико-фонематичних навичок учнів;
 • збагачення пасивного та активного словника учнів;
 • формування навичок спілкування;
 • розвиток зорово-просторової уваги та пам’яті;
 • формування діалогічного та монологічного мовлення;
 • розвиток емоційної сфери;
 • подолання тривожності;
 • розвиток процесів запам’ятовування та відтворення інформації;
 • корекція пізнавальної діяльності учнів.

     Проведення ефективної корекційно-розвиткової роботи в цілому здійснюється завдяки співпраці усіх корекційних педагогів, класних керівників, вчителів – предметників, батьків та адміністрації ліцею.

 Необхідно зазначити, що за досить обмежену кількість годин корекційних занять важко розв’язати всі поставлені завдання. Тому розпочата робота має своє продовження під час уроків та в процесі позакласної роботи.  Тому в роботі з дітьми вибираються найважливіші теми, які можуть дати очікуваний результат. Доводиться, в першу чергу, звертати увагу на те, щоб не допускати появи у дитини негативних психологічних рис під впливом особливих умов її розвитку, затримки не тільки в набутті знань, а й у розвитку особистості. Цьому сприяють проведення та застосування спеціальних вправ та дидактичних ігор, використання наочних посібників, предметних та сюжетних малюнків.

Надзвичайно важливою умовою правильної організації занять є ігрова форма. Їй відводиться більша частина часу, і з даної проблеми зібрано  багато різноманітного матеріалу. Під час проведення логопедичних занять, щоб привернути увагу дитини на звуковий склад мови використовуються логопедичні ігри “Впізнай за звуком”, “Впізнай, кому належить голос”, “Відгадай, в якому слові допущено помилку”, “Підбери малюнки до певного звуку” тощо. Для розвитку рухливості мовленнєвих органів допомагають артикуляційні вправи “лопаточка”, “галочка”, “трубочка”, “годинничок”, “коники”, “гойдалки” та ін. Закріпленню правильної вимови сприяють скоромовки, чистомовки, вірші, потішки, загадки, прислів`я, приказки, насичені звуками, які вимагають корекції. Особлива увага приділяється розвитку мовної моторики, слухового сприймання, фонематичного слуху, загальної та дрібної моторики, розвитку просторового уявлення, логічного мислення, пам’яті, уваги. Обов`язковими на кожному занятті є фізкультхвилинки, які постійно урізноманітнюються.

          Заняття обліковуються в окремому журналі, без оцінювання навчальних досягнень учнів.

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, постійно ведуть спостереження за змінами у  розвитку дитини, надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони допомагають в організації навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, співпрацюють з батьками.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний стан дитини, а й її здоров’я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на прогулянку.

 1. Під час вивчення питання стану реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з особливими потребами до такої форми навчання позитивно впливає на соціально-емоційну сферу, фізичний та творчий розвиток, більш прихильніше ставлення до них учнів класу. Вчителі та батьки учнів відзначають, що за період інклюзивного навчання відбуваються позитивні зміни:

– учні легше уявляють,  усвідомлюють та висловлюють ставлення до прочитаного, почутого;

– краще адаптуються до роботи на уроці, швидше звикають до ритму уроку ;

– виявляють достатній рівень самостійності при виконанні домашніх завдань;

– значне покращення у вимові та диференціації свистячих та шиплячих звуків;

– спостерігається позитивна динаміка у процесах побудови речень, зв’язних висловлювань, висловленні власної думки;

– значне покращення навичок читання, зменшення кількості граматичних помилок у писемному мовленні.

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті свого класу.

 1. Практичний психолог Тетяна ШАПРАН протягом року вела журнал щоденного обліку роботи психолога, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи діагностичних обстежень, спостережень уроків. Педагог-організатор при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей, яким організовано інклюзивне навчання, заповнює індивідуальні картки проведення соціально-педагогічних досліджень;  проведення консультацій з батьками, педагогічними працівниками фіксує у протоколах.
 2. Рівень результативності навчальних досягнень учнів інклюзивної форми навчання у 2022-2023 н.р.

 

Прізвище, ім’я учня Клас Рівень навчальних досягнень
1 середній
2 середній
3 достатній
4 середній
5 достатній

 

 1. Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2022-2023 навчальному році розглядалося на засіданнях педагогічної ради  «Організація освітнього процесу у 2022-2023 н.р.», “Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання”, на  нарадах  при директорові  «Виконання вимог щодо організації інклюзивного навчання учнів школи»; «Дії керівника закладу у зв’язку із змінами в організації інклюзивного навчання та організація проведення корекційно-розвиткових занять». Асистенти вчителів в умовах змішаного навчання брали активну участь у вирішенні нагальних питань,  опрацьовували нормативні документи,  методичні матеріали щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, вносили зміни до організації навчання учнів у зв’язку зі змінами, які відбуватися протягом року. Проводились тренінги за участі практичних психологів та вчителя-логопеда. На засіданнях  методичної комісії вчителів початкових класів, педагогічної ради ліцею обговорювались питання організації інклюзивного навчання: «Інклюзивне навчання та його особливості», «Порядок організації інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».
 2. Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласних заходів, які проводяться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямовані на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

   Учні з особливими освітніми потребами беруть участь у позакласній роботі,  у заходах, організованих працівниками обласної дитячої бібліотеки, у  Святі Миколая, виховних заходах. Це значною мірою допомагає учням адаптуватися у дитячих колективах, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності.

 1. Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять.

         У 2022-2023 н.р. проведено корекційно-розвиткові заняття:

Прізвище, ім’я учня Розвиток мовлення Корекція розвитку Соціально- побутове орієнтування Корекція та розвиток психофізичних функцій
1 45 29 42
4 11 7 14
6 20 22

20
10 20 13 21
15 21 5 13
Всього 117 76 34 76

 

 1. Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сприйняття своєї особливості не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

Організацію освітньої діяльності учнів з особливими освітніми потребами у 2023-2024 навчальному році спрямувати на виконання завдань:

– організація освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами згідно постанов Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами” від 21.07.2021 року № 765 та “Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти” від 15.09.2021 року № 975;

– залучення батьків учнів з особливими освітніми потребами до організації освітнього процесу учнів, здійснювати їх анкетування два рази на рік (за підсумками І-го семестру та навчального року);

– надання методичної допомоги вчителям у класах з інклюзивним навчанням, організація практичних семінарів, тренінгів;

– надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання  з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, активне залучення учнів до навчальної діяльності під час проведення навчальних занять;

– врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі підготовки до занять та використання новітніх форми та засобів навчання, що сприяють розвитку пізнавальних процесів учнів;

– створення позитивного мікроклімату у класному колективі;

– залучення учнів з особливими освітніми потребами  до життя класу і ліцею;

– оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами здійснювати згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом та програмою розвитку.

Валентина ХИЛЯ

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!