Звіт керівника про діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира за 2020-2021 н.р.

Основна діяльність загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка м. Житомира спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»,  постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в новій українській школі, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагогічний колектив, адміністрація школи першочерговим завданням поставили створити у школі необхідні умови для навчання  та всебічного розвитку здобувачів освіти.

Упродовж 2020-2021навчавчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку. Школа працювала за навчальним планом, складеним у відповідності  до Типових  навчальних планів, затвердженими наказом МОН України. При складанні річних робочих навчальних планів враховувалисяся інтереси, запити та потреби учнів.

Аналіз роботи у минулому навчальному році – це не тільки дослідження ходу й результатів навчальної та виховної діяльності закладу, а й вивчення зовнішніх зв’язків, які впливають на його діяльність, перспектив розвитку освітнього  процесу, педагогічного й учнівського колективів. Результати комплексного аналізу, висновки, зроблені на його основі, складають одну з наукових вихідних для визначення актуальних завдань школи  на наступний навчальний рік з урахуванням умов та можливостей їх реалізації у світлі реформування освіти.

Освітній процес було організовано відповідно до Освітньої програми закладу на 2020-2021 н. р., плану роботи школи та зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного школяра, на розвиток в учнів та педагогів потреби в самовдосконаленні й самоосвіті, на формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освітній процес  школи у 2020-2021 навчальному році здійснювався згідно з  Конституцією  України, вимогами  Закону України «Про повну загальну середню освіту», закону України «Про освіту», Статуту школи, відповідно до річного плану роботи школи і був спрямований на реалізацію проблеми, над якою працює школа, на всебічне удосконалення освітнього процесу.

Запровадження карантинних заходів зумовило проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, але заплановані на 2020-2021 навчальний рік питання педрад, нарад при директорові, наказів по школі  були розглянуті у повному обсязі.

На нарадах при директорові, у тому числі в онлайн-режимі,  обговорювались питання упровадження Концепції Нової української школи, ходу реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, контролю за відвідуванням занять учнями, результати перевірки зошитів, щоденників, класних журналів,  діагностична та корекційна робота з важковиховуваними учнями, санітарно-гігієнічні умови забезпечення здоров’я  дітей, питання атестації педагогічних працівників, підготовки та проведення державної підсумкової атестації, стан роботи з охорони праці й техніки безпеки, підсумки огляду навчальних кабінетів, вимоги  до ведення шкільної документації, об’єктивність тематичного та семестрового обліку знань з навчальних предметів, вивчення та впровадження в практику роботи інноваційних технологій,  стан профорієнтаційної роботи в школі та шляхи її вдосконалення, про підвищення результативності самоосвітньої роботи вчителів,  про графічні уміння і навички, техніку письма, культуру оформлення робіт, дотримання гігієнічних правил письма учнів 1-4 класів, підсумки дистанційного навчання та інші.  Відповідно до річного плану видані заплановані накази по школі.

Уся діяльність педагогів була спрямована на реалізацію стратегії розвитку освіти, визначеної законодавством України у сфері освіти, Указами Президента України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, виконання Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми «Вчитель».

Успішно реалізувалася в 2020-2021 н.р. і державна мовна політика. У своїй роботі педагоги керувалися розробленими заходами, які були спрямовані на утвердження державної мови як основного засобу навчання, спілкування, культурного відродження.

Система внутрішкільного планування та контролю забезпечила функціонування усіх напрямків діяльності педагогічного колективу: проведення контрольних зрізів знань з основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу навчального закладу; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні. Застосовано різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно–узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорові, заступниках директора, засіданнях МК, індивідуальних бесідах, консультаціях. Адміністрацією відвідано уроки під час атестації педагогів, на період класно -узагальнюючого, персонального, тематичного  контролю.

Важливе місце в системі контролю за станом освітнього процесу посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук.  Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основ наук адміністрація залучає керівників методичних комісій відповідного профілю, досвідчених учителів школи. Це робиться з метою надання можливої потрібної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами.

Робота загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира в 2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

У 2020-2021 навчальному році адміністрація закладу та педагогічний колектив працювали відповідно до статей 26, 66 Закону України «Про освіту», статей 10, 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», листів Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1∕9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину», відповідно до тимчасових рекомендацій МОЗ України, затверджених Постановою від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 32 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа  МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», Тимчасового порядку організації освітнього процесу у ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира в умовах адаптивного карантину.

Відповідно до Тимчасового порядку та у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні заклад освіти у 2020/2021н.р. працював у такому форматі:

 1. Навчання у ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 у 2020-2021н.р. відбувалося таким чином:

– І зміна – 1-2, 5, 7, 9, 10, 11 класи;

– підзмінок –3-4 (до 02 листопада 2020 року), 6, 8 класи.

 1. Початок навчання основної і старшої школи:

– І зміна 08.15;

 – підзмінок 12.30.

 1. Використання технологій дистанційного навчання, змішане навчання з використанням G Suite for Education Classroom. Це навчання по групах  та  стосується  і  І зміни, і підзмінку. (І група  певного класу у понеділок працює в школі, ІІ  група вдома дистанційно; у вівторок ІІ група  працює в школі, а І – вдома дистанційно. Так згідно з розкладом  кожного класу і групи зокрема). Таке навчання зумовлене епідеміологічною ситуацією в країні і дотриманням відповідних заходів.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г.Короленка м. Житомира здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Були створені оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.

Педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Освітній простір в навчальному закладі як чинник інтегративного впливу на процес розвитку та самореалізації компетентної особистості». Проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2020/2021 навчального року у школі було відкрито 43 класи, із них 1-4-х – 22 класи, 5-9-х –19 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 03.09.2020 року кількість учнів становила 1237 учнів. Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 28,3 особи, у 5-9-х класах – 29 осіб, у 10-11-х класах – 30 осіб.  Станом на 28.05.2021 року кількість учнів становила 1230 учнів. За  2020/2021н.р. із школи вибуло 22  учні у зв’язку зі зміною місця проживання та місця навчання, прибуло – 15  учнів.

Рух учнів у порівнянні з попередніми навчальними роками  становить:

2018/2019н.р. – 39 класів, 1142 учні

2019/2020н.р.  – 42 класи, 1218 учнів

2020/2021н.р. – 43 класи, 1230 учнів

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи закладу.

Відповідно до річного плану в травні 2021 року було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних дисциплін, під час яких враховувались їх особливості та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного), характеру контролю (оглядового, поточного, наступного).

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 5-11-х класах у межах часу, відведеного робочим навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) збігається, відхилень від змісту навчальних програм не виявлено.

Обов’язкова кількість тематичних контрольних робіт, оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами,  в цілому дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів; кількість обов’язкових лабораторних, практичних робіт, передбачених чинними програмами з навчальних предметів,  в цілому дотримана; варіативна складова робочого навчального плану в 5-11-х класах виконана.

У  2020/2021 навчальному році була активізована робота з організації факультативів. Були організовані факультативи: з фізики, з української мови, з хімії, з математики, з історії, з англійської мови.

Факультативи викладалися за державними програмами.

Протягом 2020/2021н.р. вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання, основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 4-11 класах було тематичне , в 1-3-х класах – вербальне.

За підсумками  2020/2021н.р. із 1230  учнів 1-11 класів:

487 учнів 1-3-х класів – вербальне оцінювання;

743 учні 4-11-х класів – атестовані;

3 учні – навчання за екстернатною формою здобуття освіти.

За підсумками  2020/2021н.р.  із 743 атестованих учнів 4-11 класів школи закінчили  навчальний рік  на високому і достатньому рівнях – 561 учень, що складає 75,5 % від загальної кількості, з них 141 учень (19%) – на високому рівні.

За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату.

Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом багатьох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники організовують щоденний запис про відсутність учнів у класному  журналі, відслідковують подання довідок від сімейних лікарів, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки такій роботі пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму. Процент відвідування учнями школи складає 92 %.

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у   2020/2021 навчальному році  індивідуальним навчанням було охоплено:

 • Педагогічний патронаж – 7 учнів
 • Сімейне навчання – 9 учнів
 • Екстернатне навчання – 3 учні
 • Інклюзивне навчання – 16 учнів.

Діти – сироти і ті, що знаходяться під опікою, атестовані всі.

Підтвердили високий рівень навчальних досягнень учні, заявлені у вересні-жовтні 2020 року як претенденти на отримання свідоцтва особливого зразка:

Василенко Анна – 9-А

Васьковський Владислав – 9-А

Бакальчук Іванна – 9-А

Сушинський Вадим – 9-А

Омельченко Дар’я – 9-В.

Закінчила  2020-2021 н.р. як відмінниця учениця 10 класу і може вважатися при умові підтвердження високого рівня навчальних досягнень в 11 класі та підтвердження ЗНО  претендентом на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» Владика Валерія – 10-А.

Мають навчальні досягнення високого рівня:

Кугай Юлія   11а  – золота медаль

Романюк Анна  11а   – золота медаль

Інклюзивне навчання

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році інклюзивним навчанням було охоплено 16  учнів школи.

При організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами адміністрація закладу керувалася   статтями 8 і 16  Закону України “Про загальну середню освіту”, Постановою Кабінету Міністрів від 15 серпня 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 09.08.2017 року «Про внесення змін до порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 року № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», наказу МОН України від 08.06.2018 р. № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.08.2012 року № 1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання», наказом МОН від 17.04.2019 р. № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти», додатком до листа МОН України від 31.08.2020 № 1∕9-495 “Інструктивно – методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 № 50.

Роботу інклюзивних класів у 2020-2021 році  було організовано дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності.

Освітня діяльність у класах з інклюзивним навчанням у 2020-2021 н.р. була спрямована на реалізацію завдань:

– здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

– реалізація принципу “навчитися жити разом”, який грунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

– забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

– створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

– вироблення в учнів з особливими освітніми потребами соціальних навичок та вдосконалення соціальної взаємодії вдома та в школі (удосконалення навичок спілкування, вміння співпрацювати);

– розвиток концентраціїта обсягу уваги, розвиток довільної уваги учнів;

– формування навичок дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;

– формування навичок взаємодії  дітей з особливими потребами з іншими учнями у  класних колективах.

– забезпечення засобами корекції психофізичного розвитку, спеціальним обладнанням, відповідним дидактичним матеріалом, особливими наочними засобами .

В освітньому закладі наявні  документи, які є підставою для організації інклюзивної форми навчання:

– висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

– заява батьків або осіб, які їх замінюють;

– наказ директора  закладу освіти про створення та функціонування класу з інклюзивним навчанням;

Навчання в класах, де організоване інклюзивне навчання, здійснюється за робочими навчальними планами,  затвердженими департаментом освіти та складеними на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі робочих планів розроблено та затверджено для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальний робочий навчальний план з урахуванням висновку ІРЦ.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, факультативи, курси за вибором.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальних планах учнів передбачається від 3 до 6 годин на тиждень.

Індивідуальні плани розроблялися класними керівниками та адміністрацією закладу за участю батьків дитини та затверджувалися директором школи.

Індивідуальні навчальні програми дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розроблялися на основі типових навчальних програм школи з урахуванням спеціальних, з відповідною їх адаптацією.

Відповідно до висновку ІРЦ та згодою батьків для дітей з особливими освітніми потребами розроблено індивідуальну навчальну програму, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня. Індивідуальна навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні, розробляється за участю батьків дитини та затверджується керівником навчального закладу.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

В процесі підготовки до уроку в загальноосвітньому інтегрованому класі вчителі складають план-конспект уроку, в якому інтегрують навчальний матеріал загальноосвітніх та індивідуальних  програм так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. Інформація, одержувана учнем по темі, що вивчається, відповідає рекомендованій йому для навчання освітній програмі. Закріплення отриманих знань, умінь і навичок ведеться на різному дидактичному матеріалі, підібраному для кожного учня індивідуально: роздаткові картки, вправи з навчальних посібників і підручників (добирає асистент вчителя). Для пояснення складно сприйманих тем учням з особливостями в розвитку пропонуються картки-інструкції з описом покрокових дій учнів. Така побудова занять створює умови, при яких всі учні класу залучаються до загальнокласної роботи. Для здійснення обліку занять з учнями та  виконання індивідуального навчального плану та програм асистентами  вчителя заведено окремий журналобліку робочого часувстановленого зразка.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Система оцінювання навчальних досягнень учнів є стимулюючою. З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів педагоги школи використовують метод оцінювання портфоліо.

Практика доводить, що корекційна робота стає ефективною лише при позитивній спільній участі педагогів і вузьких фахівців в створенні ситуації активного мислення учня, що формує системний процес розвиваючого навчання. Саме цим питанням в школі приділяється значна увага.

У школі створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами. До груп фахівців входять заступник директора з навчально-виховної роботи Хиля В.А., психолог школи Огірчук Г.П., вчителі-логопеди Висоцька Т.Б. та Пургіна А.В., психолог Пилипчук І.В., вчитель-дефектолог Вознюк А.В., педагоги, які працюють в інклюзивних класах, асистенти вчителів. Команди разом з батьками учнів, згідно висновку ІРЦ розробляють на рік індивідуальну програму розвитку. Двічі на рік (за потребою частіше) вони переглядаються з метою коригування. Процес складання ІПР дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб. Команда  психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами інформує батьків щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Батькам надаються роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку їхньої дитини. Це сприяє формуванню батьківської компетентності  під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечує дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Індивідуальні програми розвитку затверджені директором школи та підписані батьками учнів.

Заняття обліковуються в окремому журналі, без оцінювання навчальних досягнень учнів.

Асистенти вчителя працюють в тісному контакті з вчителями, батьками, постійно ведуть спостереження за змінами у  розвитку дитини, надають допомогу учням з особливими освітніми потребами, чітко дотримуючись вимог посадової інструкції асистента вчителя, затвердженої керівником закладу. Вони допомагають в організації навчально-виховного процесу у класах з інклюзивним навчанням, сприяють розвитку дітей, поліпшенню їх психоемоційного стану, співпрацюють з батьками.

Навчання учнів в умовах загальноосвітнього класу направлено перш за все на формування у дітей віри в свої власні сили, у власні можливості, оскільки життєстверджуючий тонус повсякденного життя школяра спирається перш за все на успіхи в його основній праці – навчанні. Доводиться враховувати не лише психологічний стан дитини, а й її здоров’я, нерідко – настрій. Важливими стають такі форми: заспокоєння дитини, гра, релаксація, гра – руханка, казкотерапія. Нерідко для зняття емоційної напруги, перевтоми асистенти вчителя ведуть дітей на прогулянку.

Найбільшим успіхом учнів є те, що вони не помічають своєї відмінності між однолітками, вільно з ними спілкуються, беруть участь у шкільному житті свого класу.

Практичний психолог Огірчук Г.П. протягом року вела журнал щоденного обліку роботи психолога, протоколи індивідуальних консультацій, протоколи діагностичних обстежень, спостережень уроків.  Педагог-організатор  Пилипчук І.В. при здійсненні психолого-педагогічного супроводу дітей, що навчаються на інклюзивній формі навчання, заповнює індивідуальні картки проведення соціально-педагогічних досліджень;  проведення консультацій з батьками, педагогічними працівниками фіксує у протоколах.

Питання щодо організації інклюзивного навчання в 2020-2021 навчальному році розглядалося  на педагогічній раді «Організація освітнього процесу у 2020-2021 н.р.»;  на  нарадах  при директорові  «Виконання вимог щодо організації інклюзивного навчання учнів школи»; «Використання наочних, дидактичних, практичних засобів психокорекції  під час проведення корекційно-розвиткових занять»).  У зв’язку зі збільшенням кількості учнів, що потребують інклюзивного навчання, у 2020-2021 н.р. було створено методичну комісію асистентів вчителів (керівник Катаєвська Т.А.). Учасники брали активну участь у вирішенні нагальних питань, опрацьовували нормативні документи, методичні матеріали щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Проводились тренінги за участі практичних психологів та вчителя-логопеда. На засіданнях  методичної комісії вчителів початкових класів, методичної ради школи обговорювались такі питання: «Інклюзивне навчання та його особливості», «Результативність впровадження індивідуального та інклюзивного навчання», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласних заходів, які проводяться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямовані на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Вони залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Вся виховна і освітня робота при інклюзивному навчанні проводиться у повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

Учні беруть участь у гуртковій та позакласній роботі, брали участь в екскурсіях “Вивчай історію рідного міста”, до с.Городецьке, на кінну ферму, до м.Києва; у заходах у дитячій міській та обласній бібліотеках, у  Святі Миколая, 8 Березня, святі Матері. Учні 4-х класів були активними учасниками заходів до Дня Збройних сил України ( змагання серед хлопчиків “Найспритніший козак”), до Дня Пам`яті героїв Небесної Сотні (створення панно, виготовленні янголят). Це значною мірою допомагає учням адаптуватися у дитячих колективах, вчить спілкуватися, сприяє зниженню рівня тривожності.  

 Значну підтримку у навчанні учнів з особливими освітніми потребами було здійснено за кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами». За рахунок цих коштів здійснювалась оплата корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів психофізичної корекції.

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту освітнього  процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату. Завдяки інклюзивній освіті дитина з особливостями вчиться життєдіяльності в суспільстві здорових людей, у нього формується направленість до нормального, повноцінного життя і тут головне в тісному співробітництві з сім’єю, сформувати у дитини сприйняття своєї хвороби не як обтяжливої життєвої обставини, а як певного образу життя.

Батьки учнів  активно співпрацюють з педагогами, завдяки чому задоволені отриманими результатами:  їх діти стають менш ізольованими від навколишнього світу, вчаться співпрацювати,  на достатньому та середньому рівні засвоюють навчальний матеріал, стають більш відкритими для спілкування.

Організація харчування

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах встановленого карантину та дії обмежувальних протиепідемічних заходів при організації харчування учнів у закладі загальної середньої освіти Житомирської міської ТГ протягом ІІ семестру 2020-2021 навчального року адміністрація школи враховувала вимоги постанов Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” та від 23.04.2021 №4 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19)” у частині організації харчування.

Крім зазначених нормативних актів,  керувалися  Законами  України  “Про освіту”,  “Про повну загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства»,  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення від інфекційних хвороб”, «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”,  Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205, спільним  наказом МОЗ та МОН України від 01.06.05 № 242∕329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», рішеннями виконавчого комітету Житомирської міської ради від  21.12.2020 № 1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі питання щодо організації харчування» та  від 30.12.2020 № 1575 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 21.12.2020 №1533 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань та окремі оргізаційні питання щодо організації харчування»,  від 17.12.2019 № 1369 «Про надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, які забезпечують харчування учнів у закладах загальної середньої освіти».

Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей, облік і звітність за використання коштів, що виділялися на безоплатне харчування, здійснювався відповідно до чинного законодавства.

На виконання наказів департаменту освіти Житомирської міської ради у частині координації, методичного керівництва, моніторингу, аналізу стану організації харчування учнів різних категорій та вжиття заходів з профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь  у закладі освіти протягом року було видано відповідні накази.

З метою доступності, прозорості, інформативності, впорядкованості фотоінформації про сніданки та обіди, що готуються у шкільній їдальні, щоденно розміщували фото контрольних порцій сніданків та обідів на сайт “Харчування у ЗЗСО (сніданки та обіди у фотоматеріалах).

Контроль за організацією, забезпеченням та якістю харчування у закладі забезпечувала  керівник закладу  Омелянчук Т.Ю., відповідальна особа за організацію харчування Хиля В.А.  та медичний працівник Ковальчук Л.Є.

Наказом керівника закладу особою, відповідальною за організацію харчування дітей була призначена Хиля В.А., до обов’язків якої входило: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

Відповідно до санітарних правил і норм медичний працівник Ковальчук Л.Є. здійснювала щоденний контроль за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, санітарно-протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням щоденного меню.

У ІІ семестрі продовжили роботу, враховуючи дію обмежувальних протиепідемічних заходів, 2 комісії з контролю за організацією та якістю харчування: бракеражна комісія та комісія з громадського контролю.

До складу бракеражної комісії входили завідувач виробництвом, медичний працівник Ковальчук Л.Є., кухар, представник адміністрації закладу Хиля В.А., фізична особа-підприємець Кисельова Н.А.

Комісія громадського контролю перевіряла питання  щодо організації та забезпечення харчуванням, якість готової продукції, дотримання санітарно-гігієнічних норм, матеріально-технічну базу шкільної їдальні. До складу комісії громадського контролю включено  працівника закладу Богачову С.В., голову профспілкового комітету Кунгурцеву Л.Р.

Харчові продукти, що поступали на харчоблок, відповідали вимогам нормативно-технічної документації і супроводжувалися документами, що встановлюють їх якість і безпечність. Не допускалося приймання харчових продуктів без супроводжувальних документів, з минулим строком зберігання, з ознаками псування.

Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, здійснювали  класоводи, класні керівники, які надавали відповідну інформацію про дані категорії дітей особі, відповідальній за організацію харчування Хилі В.А..

Забезпечувала харчування школярів у  2020-2021 н.р. переможець тендерних торгів фізична особа-підприємець Кисельова Н.А. на основі договору, укладеного між керівником закладу та фізичною особою-підприємцем про закупівлю послуг (послуги їдалень) за державні кошти.

Харчування дітей організовувалося у відповідності до 3-х меню: для учнів 1-4 класів; для дітей пільгових категорій; для дітей, які відвідують ГПД. Вказані Примірні меню погоджені Житомирським міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Житомирській області. На основі зазначеного примірного меню приватним підприємцем Кисельовою Н.А. спільно з медичним працівником Ковальчук Л.Є.  складалося щоденне  робоче меню, яке затверджувалося керівником закладу.

У їдальні закладу функціонує буфет. На початку навчального року організовано питний режим за допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції, що реалізується через буфет.

При організації харчування у шкільній їдальні забезпечено відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

Усіх працівників харчоблоку забезпечено засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками.

Працівники їдальні, які видавали страви або працювали у буфеті, були забезпечені засобами індивідуального захисту; захисною маскою, захисним щитком, одноразовими рукавичками.

При організації харчування було забезпечено умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни — рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки рук.

Аналіз виховної роботи

Уся система виховання в школі мала на меті допомогти учневі стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки цьому  система виховної роботи в школі сприяла мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

У 2020/21 навчальному році виховна робота в школі  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми:  «Шляхи формування ключових компетентностей громадянина України у здобувачів освіти сучасної школи» і проводилась на науково-методичній основі відповідно Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, річного плану роботи школи на 2020/21 навчальний рік, на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641. наказу МОН №1243 від 31.10.2011 , яким затверджено “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”.

На основі цих нормативно-правових документів у школі було видано такі розпорядчо-інструктивні накази з виховної роботи: «Про закріплення класних кімнат та кабінетів за класами на 2020/2021 н.р.», «Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення навчально-виховного процесу та в побуті у 2020/2021 навчальному році», «Про організацію чергування учнів та вчителів по школі у 2020/2021 н.р.», «Про облік дітей і підлітків  шкільного віку мікрорайону школи», «Про організацію гурткової роботи на 2020/2021 н.р.», «Про призначення відповідального за організацію харчування учнів школи», «Про призначення відповідального за працевлаштування випускників школи 2020/2021 н.р.», «Про організацію роботи з профілактики злочинності та правопорушень серед учнів школи у 2020/2021 н. р.», «Про призначення з числа педагогічних працівників відповідального за роботу ради профілактики правопорушень серед учнів», «Про роботу з дітьми пільгового контингенту у 2020/2021 навчальному році», «Про підсумки обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону школи  та охоплення їх навчанням», «Про збереження життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму під час осінніх канікул 2020/2021 навчального року», «Про  безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу  під час зимових канікул 2020/2021 навчального року», «Про дотримання правил охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних та різдвяних свят  2020/2021 навчального року», «Про збереження життя і здоров’я учнів, попередження дитячого травматизму під час весняних канікул 2020/2021 навчального року»

Метою виховної діяльності було створення цілісної моделі виховної системи на основі патріотичних, громадянських та загальнолюдських цінностей, тому виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

Протягом 2020-2021 н.р. педагогічний колектив вирішував завдання, визначені державними нормативними документами. Виховна робота в школі планувалась та проводилась з урахуванням річного плану роботи і рекомендацій департаменту освіти Житомирської міської ради.

У школі здійснювалась робота з усіх видів виховання: патріотичного (формування патріотичних почуттів, громадянських цінностей, народознавча, військово-патріотична робота); правового (формування правової культури, профілактична робота); морально-етичного, екологічного, естетичного (забезпечення художньої освіти, робота з обдарованими дітьми); трудового та профорієнтаційного, фізичного, економічного, сімейно-родинного, санітарно-гігієнічного, формування здорового способу життя; здійснювалась робота органів учнівського самоврядування; робота з батьками; зі здобувачами освіти, що потребують посиленої педагогічної уваги та з особливими освітніми потребами; з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та сімей внутрішньо переміщених осіб; співпраця з громадськими організаціями, уcтановами; робота за місцем проживання дітей.

Виховна робота в школі проводилася на основі засад «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», визначених МОН України: ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до себе, ціннісне ставлення до сім’ї і родини, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Метою виховної роботи було формування і розвиток компетентної, високоінтелектуальної, творчої, свідомої особистості з чіткою громадянською позицією, здатної до самовдосконалення та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності, спрямованої на розбудову Української держави.

В діяльності педагогічного колективу реалізовувалася виховна проблемна тема школи: «Формування національно-патріотичної компетентності громадянина України», питання виховної роботи розглядалися на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичної комісії класних керівників, вихователів ГПД, асистентів учителів.

За підсумками участі класних колективів у конкурсі «Клас року» кращими  у школі І ступеня виявилися 2-А, 2-Г, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-Д, 4-А;  у середній та старшій школі – 5-А, 6-В, 7-А, 7-В, 8-В, 9-А, 10-А класи. Учні вказаних класів брали участь майже у всіх шкільних виховних заходах завдяки злагодженій співпраці органів учнівського самоврядування та класних керівників:  Богачової С.В., Петрової О.М.,  Чепель І.Я., Пастушенко Н.І., Янковської Т.П.,Мущиніної Л.П., Барлай Г.М., Ходаківської І.К., Маньковської О.В., Кунгурцевої Л.Р., Буланової О.О., Шандренко В.В., Чорновол Л.В., Клименко С.В.

Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

З метою виховання у здобувачів освіти патріотичних почуттів, національної гідності, громадянської активності були проведені перші тематичні уроки, присвячені національно-патріотичній тематиці, протягом року – виховні години  «Ми – українці», «Україна – наша мати», «Діти козацького роду», «Я і ми, моє і наше», «Мій внесок в побудову щасливого суспільства», «Пам’ятаймо героїв», «Символи України», «Україна пам’ятає», «Видатні люди мого краю», «Славетні постаті України», «Колосок пам’яті», «Вибрати не можна тільки Батьківщину», «Я і соціум: проблеми самореалізації», «Якби я був політиком…», «Герої Крут», «Я – держава – суспільство».

За окремим планом проводилися: декада з військово-патріотичного виховання, присвячена визволенню України  від фашистських загарбників, тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Збройних Сил України,  заходи з відзначення Дня міста, Дня захисника України, Дня Соборності, Дня пам’яті Небесної сотні, Міжнародного дня пам’яті захисників, благодійна акція «Подаруй листівку військовому», збір подарунків – «Миколайчики» (солодощів, засобів гігієни), штучних ялинок, поробок для військових. Учасники фольклорного гурту «Джерельце» спільно з телекомпанією «СоюзТВ» записали вітання для військових з Різдвом та передали з подарунками волонтерами в зону ООС, брали участь у відзначенні Дня гідності та свободи, Дня пам’яті Героїв Небесної сотні, дня народження О. Ольжича. 

Відбулися перегляди відеороликів з патріотичною тематикою та зустрічі з волонтером Таргонським Олександром та військовим 140 МБР Поліщуком Василем, які подарували школі прапор з побажаннями та підписами військових, зустрічі з волонтерами Житомирщини: Бойком О., Коцюбою І., Таргонським О., Іщук С.

Старшокласники відвідали з квітами могилу колишнього учня школи  Скульского Олександра – офіцера 95 ОАБ ВДВ та інших військових, які загинули в зоні АТО та ООС, на Смолянському цвинтарі, у свята покладали квіти до меморіальної стіни пам’яті Небесної Сотні біля Свято-Михайлівського собору та пам’ятника біля Житомирської ОДА.

Протягом навчального року на виховних годинах відбувалися інформаційні «хвилинки», огляди преси, на яких  приділялася увага основним подіям громадсько-політичного життя країни, світу. В усіх кабінетах є національна символіка,  функціонують класні куточки.

Вчителі історії  Левченко О.В., Крижова Н.В., Швидюк М.А. готували інформаційні повідомлення, які сприяють становленню української державності: до Дня Захисника України, Дня Збройних Сил, Дня пам’яті жертв  голодомору та політичних репресій, Дня гідності та свободи, Дня прав людини, Дня пам’яті Небесної сотні, Дня писемності. Відбулися акції «Одягни вишиванку» в рамках відзначення Дня української писемності та мови, Дня захисника України, проведення конкурсу патріотичної пісні та поезії «Козацькому роду нема переводу».

Протягом року учні здійснили краєзнавчі екскурсії по місту «Древній Житомир», в міста Коростень, Радомишль,  Київ,  Рівне, Вінницю, Львів, в села Городське, Демидів, Пирогів, Березівку.

Продовжувалася діяльність з впровадження у навчально-виховний процес надбань козацької педагогіки шляхом продовження роботи Дитячого об’єднання козачат «Житичі». Традиційно відзначався День українського козацтва. Відбулася посвята в козачата учнів 2-х класів,  козацькі перегони між козачатами –  учнями школи І ступеня. Команда 4-А класу  взяла участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), посівши призове місце; Богачова К., учениця 10-А класу, успішно взяла участь у конкурсі «Відун» в режимі онлайн.

Виховання ціннісного ставлення до себе.

У школі систематично ведеться індивідуальна аналітична та коригуюча робота  класних керівників та класоводів, постійно здійснюється  облік відвідування та поведінки учнів учнівською радою, чергування по школі  старшокласників під час перерв, знаходяться під контролем учні, схильні до правопорушень та діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Продовжується співпраця педагогічного колективу з службою у справах дітей, управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, працівниками ювенальної превенції Житомирського відділу поліції ( згідно спільного плану правовиховної роботи); ВБО «АСЕТ», БО «Молодь за здоровий спосіб життя», «Місія в Україну», «Надія є», міським  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, обласним наркологічним диспансером, Житомирським міським управління юстиції, Головним управління юстиції в Житомирській області, ВБО «Відродження», Всеукраїнським центром здоров’я, обласним осередком ГО «YMCA», ГО «Авенір», ГО «Прорив. Перемога», «Об’єднання волонтерів», «Волонтери Полісся», «Союз українок», виконується спільний план з підлітковим клубом «Мрія».

Формування правових знань та правове виховання здобувачів освіти здійснювалося на уроках, факультативних та індивідуальних заняттях, класних годинах, загальношкільних заходах: конференціях, диспутах, виставках плакатів, малюнків, газет, санбюлетенів; протягом місячників пожежної безпеки, охорони дитинства, безпеки дорожнього руху.

Протягом року проводилися виховні години за темами: «Права дітей. Обов’язки учнів», «Від прав до обов’язків», «Незнання закону не звільняє від покарання», «Звідки береться агресія і як їй протистояти», «Булінг: ознаки та види», «Стоп булінгу», «Наркотики – шлях у безодню», «Тютюнопаління – смерть для молодого організму», «Від наркотиків до злочину один крок», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Вживання алкоголю – крок у прірву», «Виконуй свої обов’язки. Поважай порядок і закон», «Скажи «стоп» торгівлі людьми», «Світ прав для тебе», «Екологія душі», «Вміння бути самим собою».

З метою фізичного розвитку дітей, збереження їх здоров’я, забезпечення рухових потреб у школі працювали гуртки та спортивні секції волейболу, футболу, айкідо, карате. Неодноразово медична служба школи, класні керівники проводили бесіди «Запобігання захворюваності на коронавірус», «Прості речі рятують життя», «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення» з використанням буклетів. В кожному кабінеті та на стінах коридорів знаходяться наочні матеріали про Covid-2019.

У школі проводився місячник здоров’я та відповідального ставлення до життя, тиждень безпеки дорожнього руху, день гігієни (екскурсії на природу, зустрічі з лікарями, виставки малюнків, бесіди «Твої вороги – психоактивні речовини», «Вплив тютюну та алкоголю на організм людини»,«Суд над ворогами здоров’я», «Гігієна-запорука здоров’я», «Комп’ютер: всі за і проти», «Бути здоровим-це модно», «Безпека на дорозі – безпека життя», «Твій друг – світлофор»).

Здобувачі освіти 4-А,7-А, 10-А, 11-А класів взяли участь у всіх етапах Всеукраїнського «Хештег-марафону».

У 2019-2020 н.р. року проведено тиждень правових знань з метою підвищення рівня правової культури та правосвідомості дітей і учнівської молоді, профілактики негативних явищ в учнівському середовищі та формування навичок здорового способу життя, роз’яснення батькам відповідальності за виховання своїх дітей.

Проблеми правовиховної роботи та превентивного виховання розглядалися на засіданнях методичної комісії класних керівників, вихователів ГПД, особлива увага на яких акцентувалась на попередженні «телефонного тероризму», шкідливості спілкування з незнайомцями в мережі Інтернет, небезпеки входження в асоціальні групи, уникнення булінгу серед дітей та підлітків, врахуванні  індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання і виховання, особливостях роботи з важкими підлітками, пошуках шляхів вирішення конфліктів, проблемах збереження життя та фізичного, психічного, морального здоров’я здобувачів освіти.

На педагогічних радах, нарадах при директору та класних батьківських зборах розглядалися питання профілактики скоєння правопорушень, злочинів у молодіжному середовищі, причини та наслідки алкоголізму, наркоманії, посилення  профілактичної роботи щодо виявлення негативних проявів на ранній стадії, убезпечення дітей від ігор зі смертю.

Проведено низку тренінгових занять та виховних годин з учнями 5-9 класів, спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії практичним психологом  Катаєвською Т.А.

До превентивного виховання долучалася шкільна бібліотека, працівники якої Борисова О.Є., Іскрижицька Т.П. оформляли виставки «Світ права для дитини», «Особиста безпека дитини», «В світі правознавства», «Протидія булінгу».

У школі здійснювався щоденний контроль відвідування та поведінки здобувачів освіти за допомогою класних щоденників вчителями – предметникам, класними керівниками та членами адміністрації школи, результати якого враховувалися при підведенні підсумків конкурсу «Клас року». Систематично проводиться облік індивідуальних бесід в окремому журналі з тими, хто не відвідує, заняття в школі без поважних причин, не виконує правила поведінки для учнів та схильний до порушень дисципліни на уроках та перервах, не має належного зовнішнього вигляду, не дотримується правил етикету, має проблеми у спілкуванні з ровесниками, вчителями, батьками.

У 2020-2021 н. р. проводилась робота з дітьми сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та внутрішньо переміщених осіб.

Педагоги школи брали участь у загальнодержавних рейдах: «Урок», «Спізнення», «Діти вулиці», «Канікули», «Ні-бездоглядності», зокрема педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи здійснювали перевірки територій, прилеглих до школи, та торгівельних і розважальних закладів на предмет присутності в них учнів та їх стану.

Велика увага надається здобувачам освіти, позбавленим батьківської уваги та опіки. Дітей-сиріт та тих, що знаходяться під опікою.

Контроль за станом правовиховної роботи в 5-11 класах виявив , що потребує удосконалення робота з підвищення рівня вихованості окремих учнів, які  здійснюють найбільше порушень дисципліни на уроках та під час перерв, про що свідчать записи в класних щоденниках. З ними була проведена відповідна робота психолога, заступника директора з виховної роботи. Найсерйозніші порушення розглядалися на нарадах при директорові, на засіданнях Ради профілактики правопорушень.

Виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей.

У 2020-2021 н.р. продовжувалася активна співпраця педагогічного колективу з батьками здобувачів освіти. У першому семестрі відбувалися класні батьківські збори, спільні заходи з батьками, проводилася робота з залученням соціально-психологічної служби.

По всіх класах проводилися бесіди, лекції, диспути, консультації, анкетування, виховні заходи морально-етичного спрямування за темами: «Мої обов’язки в сім’ї», «Традиції та реліквії моєї родини», , «Шануй родинні заповіді», «Мистецтво дарувати», «Бабусині рушники», «Людина міцна родом», «У чому краса людини», «Берегиня роду», «Проблеми батьків та дітей», «Вічні істини», «Від рідного до чужого», «Чи все в житті стосується тебе», «Інтернет: плюси і мінуси», «Людське життя – найвища цінність», «Духовні орієнтири сім’ї». Тематика, форми проведення вибиралися з урахуванням вікових, психологічних особливостей дітей, їх конкретних потреб.

На заняттях факультативу  «Фольклор та етнографія» для учнів 7-11 класів розглядалися теми, які виховували шанобливе ставлення до людей, сім’ї, родини, на засадах народної педагогіки та українських родинно-сімейних традицій.

Про морально – етичне виховання школярів свідчить проведення бесід відповідної тематики на виховних годинах, продовження благодійної діяльності учнів та їх батьків з підтримки військових ООС, дітей внутрішньо переміщених осіб та збору коштів на лікування хворих дітей міста. Протягом року були проведені акції  «Миколайчики для військових», «Подаруй листівку військовому», збір продуктів, засобів гігієни, поробок, а також акції зі збору іграшок, книг, подарунків  для допомоги дітям, які перебувають в зоні ООС,  дівчат школи-інтернату в с. Нова Борова. Протягом року учні школи брали активну участь у акції «Допоможемо пораненим» (збір пластикових кришечок для військовослужбовців).

Виховання ціннісного ставлення до праці.

Протягом навчального року були проведені класними керівниками виховні години за темами:: «Праця годує, а лінь марнує», «Землю сонце прикрашає, а людину – праця», «Коли я виросту…», «Цінуймо працю інших», «Професії моїх батьків», «Професії мого роду», «Власними руками», «Господарочка», «Школа – мій дім, я господар у нім», «Презентація професій», «Ким бути і яким бути», «Таємниці майстерності», «Держава потребує професіоналів», «Діагностика своїх можливостей», «Кроки до професії».

Трудове виховання здійснювалося класними керівниками та вчителями  Поплавською Н.О.,  Расновською І.Є., Самченком О.А. на уроках та в позакласній роботі, яке передбачало трудові десанти з прибирання подвір’я, класних кімнат, насадження квітів,  кущів та дерев навколо школи. Учні початкової школи разом з батьками майстрували годівнички для зимуючих птахів та розташовували їх на прилеглій території, постійно наповнюючи їх харчовими продуктами.

Вчителі формували поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, потреби в ній, значимість суспільно-корисної праці, навичок самообслуговування, позитивно-емоційного ставлення до праці, як до форми буття і способу самореалізації особистості, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості, дисциплінованості, старанності, креативності, ініціативності, здатності до колективної трудової діяльності, усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’я національного державного інтересу.

Добре налагоджене чергування старшокласників на великих перервах в коридорах, вестибулі, їдальні школи, в усіх кабінетах здійснювалося вологе прибирання черговими на перервах та після уроків. 

Проводилися  постійні рейди – огляди збереження шкільного майна, підручників, постійно працювала при бібліотеці «Книжкова лікарня».

Восени старшокласниками були прибрані могили полеглих військових на Вільському цвинтарі.

Профорієнтаційна робота у школі проводилася у тісній співпраці із Житомирським обласним центром зайнятості населення. Відбулися зустрічі здобувачів з представниками центру, оформлений стенд з профорієнтаційними матеріалами для учнів випускних класів,  систематично розповсюджувалася інформація про можливі шляхи отримання професій  Житомирі працівниками ПТНЗ, ВНЗ I-II, III-IV рівнів акредитації, в окремі з них були організовані екскурсії.

Виховання ціннісного ставлення до природи.

Бережливе ставлення до природи виховувалося на уроках природничого циклу, виховних годинах, позакласних заходах.

Проводилися виховні години та заходи на теми екологічного спрямування: «Бережи воду», «Що ми залишимо нащадкам», «Бережи природу – бережи життя», «Червона книга України», «Знай, люби, бережи», «Наслідки аварії на ЧАЕС», «Екологічна варта», «Природа Житомирщини», «Чисте джерело», «Природа наш дім», «Якби тварини вміли говорити», «Збережемо красу природи», «Вітамінна скарбниця», «Пернаті друзі», «Ліс – легені планети», «Декларація прав природи», «За життя без сміття», «Екологічна юстиція».

Екологічною роботою у школі займаються вчителі-предметники, класні керівники та здобувачі освіти. Вона полягала також в озелененні класних кімнат, коридорів та шкільного подвір’я, облаштуванні клумб, посадці дерев та кущів, вирощуванні кімнатних квітів.

Виховання ціннісного ставлення до мистецтва.

Художньо – естетичне виховання, яке передбачає духовне збагачення здобувачів освіти, розширення їх культурного світогляду, набуття знань у галузі мистецтва, розвиток творчих здібностей та уподобань, вироблення умінь примножувати культурно – мистецькі надбання народу, здійснювалося педагогами як на уроках мистецьких дисциплін, так і поза ними. Протягом року працювали  гуртки: хореографічний та «Умілі рученята». Було проведено конкурси малюнків та листівок до Дня міста («З Днем народження, Житомир» – малюнок на асфальті), до Дня працівника освіти, до Дня Захисника України, Міжнародного жіночого дня, були виготовлені вітальні листівки та поробки до Дня Збройних Сил України, Миколая, Різдва для військових 95 аеромобільної бригади, які беруть участь в ООС.

У конкурсі патріотичної пісні та поезії, присвяченому Дню Захисника України, взяли участь всі класи, переможцями стали 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 2-Д, 2-Є, 3-Б, 3-В, 3-Г, 4-А, 5-А, 5-Б, 5-Г, 6-Б, 6-В, 7-В, 8-В, 10-А.

До дня Захисника України було організовано виставку «Дари осені – Покрові», на якій були представлені творчі роботи дітей з природних матеріалів та декоративно-ужиткового мистецтва. Найкраще підготувалися до участі у виставці 1-Б,2-Г, 3-Б, 5-А, 6-Б, 7-В, 9-Б класи.

У грудні відбувся «Марафон талантів», найактивнішу участь в якому взяли здобувачі освіти 3-Б, 4-А, 5-А, 6-В, 7-В, 10-А класів, які показали свої здібності та досягнення в різних видах творчої діяльності.

Протягом навчального року здобувачі освіти відвідали виставки образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва в обласній науковій та дитячій бібліотеках, картинній галереї Будинку художника, Домі української культури; переглянули спектаклі драматичного («Снігова Королева» «Фантастична Мері Поппінс», «Кайдашева сім’я», «Украдене щастя»,  «Божі тварі», «Аліса в країні чудес», «Летючий корабель», «Кицин дім») та лялькового («Каштанчик», «Всі миші люблять сир», «Веселі перегони») театрів; фільми в кінотеатрах («Захар Беркут», «Віддана», «Почни з початку», «Олег Ольжич», «Санта і компанія», «Ніко-2», «Історія іграшок-4»); слухали концерти класичної та народної музики в обласній філармонії ім. С. Ріхтера, побували в обласному краєзнавчому, літературному, меморіальному музеї В.Г. Короленка, музеї космонавтики.

Здобувачі освіти були на екскурсіях в культурно-мистецькому центрі «Поліська хата» (с. Городське), Житомирській вежі, Демидівському зоопарку «12 місяців», еколого-натуралістичному центрі «Троянівський кінь», Андрушівському палаці Терещенків та обсерваторії Академії наук, Кмитівському музеї образотворчого мистецтва, Хорошівському музеї дорогоцінного та декоративного каміння, Радомишильському замку-папірні, Вінницькому розважальному центрі «Рошен», дитячому місту професій – «Кідландія» (м. Київ), «Ретромузеї», Березівському центрі реабілітації ведмедів «Надія», Львівському краєзнавчому музеї, Палаці Потоцьких, Львівській ратуші, Золочівському,  Підгірському та Олеському замках.

 Методична робота

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією проблемної теми “Освітній простір в навчальному закладі як чинник інтерактивного інтегрованого впливу на процес розвитку та самореалізації компетентної особистості» та виховною проблемною темою «Шляхи формування ключових компетентностей громадянина України у здобувачів освіти сучасної школи». На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти; здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
 • оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;
 • підвищення професійної компетентності вчителів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

 Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

У 2020/2021 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні комісії вчителів-предметників, класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, наставництво, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Всі напрямки освітнього процесу координувала методична рада закладу.

Методичні комісії, працюючи над вирішенням проблемних тем, відігравали основну роль в реалізації методичної проблеми школи. На засіданнях ШМК обговорювались питання результатів ДПА, ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються, розглядалися інноваційні технології навчання, обговорювалися проблеми та досягнення в роботі педагогів, створення професійних портфоліо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних комісій, проведених в режимі онлайн, керівниками комісій зроблено аналіз їх роботи за рік, заслухані звіти наставників про роботу з молодими педагогами, складені проєкти планів роботи на наступний навчальний рік.

На засіданнях методичних комісій розглядалися умови забезпечення традиційних і нетрадиційних форм навчання учителів, які сприяли самовираженню особистості, розкриттю їх природних нахилів і здібностей; вивчалися і застосовувалися на практиці інноваційні освітні технології, психолого-педагогічні наукові досягнення; відбувалося ознайомлення з ефективним педагогічним досвідом.

Традиційно в школі проходив фестиваль педагогічної майстерності вчителів, на якому педагоги ділилися досвідом своєї роботи та запозичували методичні цікавинки у колег. Упродовж грудня-лютого 2020/2021навчального року в рамках фестивалю були проведені відкриті уроки та виховні заходи.

Педагоги школи щорічно беруть участь у виставці «Сучасна Житомирщина», виставці педагогічних ідей та технологій. Варто відзначити роботу в цьому напрямку вчителів Клименко С.В., Чепель І.Я., Марцуна О.М., які успішно взяли участь у виставці та нагороджені дипломами міського та обласного рівня. Участь у таких заходах дає можливість вчителеві професійного зростання та самовдосконалення, підвищує рівень самооцінки педагогів та мотивації до роботи.

Упродовж 2020/2021 навчального року на базі школи були проведені міські науково-практичні семінари:

-вчителів початкової школи, які працюють в освітньому проекті «На крилах успіху»;

– проведені обласні олімпіади з математики, правознавства;

Семінари були оцінені як такі, що проведені на високому науково-методичному рівні.

Різні форми методичної роботи створюють і забезпечують оптимальні умови для учителів, що сприяє самовираженню їх особистості. Для підвищення якості роботи методична рада школи тісно співпрацює з науково-методичним центром Департаменту освіти Житомирської міської ради, де отримує необхідну допомогу щодо організації методичної роботи та освітньої діяльності в школі.

Під час дистанційного навчання педагоги школи отримали сертифікати підтвердження різноманітних курсів, вебінарів, семінарів.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

За цей навчальний рік повністю реалізований план проходження учителями курсів підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти:

Учителі початкових класів., англійської, польської мов пройшли онлайн-курси на Всеукраїнському сайті Едера щодо особливостей упровадження Нової української школи.        

У 2020-2021 н.р. реалізованоплан проходження педагогічними працівниками атестації.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях таметодиках  щодо організації освітнього процесу. Матеріали атестації узагальнені у вигляді портфоліо досягнень педагогічних працівників, що зберігаються у методичному кабінеті школи.

Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2020/2021 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020-2021році»

У школі склалася певна система роботи по проведенню предметних тижнів,які охоплюють позакласною роботою всіх учнів. Всі матеріали тижнів зібрані в методичному кабінеті школи, а їх проведення – узагальнено наказами по школі.

Згідно з річним планом роботи школи на 2020/2021 навчальному році проведені всі педради, малі педради, наради при директорові та його заступниках.

Упродовж року в школі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу, а саме: моніторинг діяльності шкільних методичних обєднань, моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови, математики. Це давало змогу здійснювати порівняльний аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних заходів.

Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних комісій, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти відкритих уроків, позакласних заходів, кращі роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи вчителів.

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду. У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

Адміністрація школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш досконалим володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, широко використовують в своїй роботі можливості всесвітньої мережі інтернет (матеріали офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти  Житомирської обласної державної адміністрації, Інститут післядипломної освіти, відділу освіти Житомирської міської ради тощо). З 2017 року школа має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку освіти в школі.

Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

  Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2020/2021 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості.

Робота з обдарованими та здібними учнями

Головною метою Концепції розвитку загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім. В. Г. Короленка м. Житомира є творча особистість, чому і підпорядкована індивідуальна робота   з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2021 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи.

У річний план роботи внесено розділ: «Робота з обдарованими та здібними учнями» й визначено мету: «Розвиток самостійності учнів у науково-дослідницькій діяльності шляхом індивідуальної роботи з обдарованими дітьми, активізація процесів самовираження, самореалізації та саморегуляції” та завдання: створення науково обґрунтованих умов для безперервного інтелектуального розвитку учня; формування в учнів різних вікових груп навичок до самостійної дослідницької роботи».

Близько 150 учнів школи протягом жовтня 2020 року взяли участь у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 46 учнів взяли участь у ІІ етапі олімпіад. 15 з них стали переможцями ІІ етапу.

Впровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Навчально-виховний процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища
 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості;
 • заклад освіти проводить набір дітей до 1-го класу лише з українською мовою навчання;
 • школа працює за робочим навчальним планом з українською мовою навчання при складанні річного навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення: української мови у 5-11 класах,математики, хімії, географії, фізики,історії, польської та англійської мов;
 • державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану закладу освіти;
 • всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 • діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 • державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 • результати ведення вчителями та учнями науково-дослідницької роботи (Малої академії наук, наповнення персональних сайтів тощо) оформляються українською мовою;
 • тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 • інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 • у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 • в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: «Українська національна символіка», «Мова – душа народу»;
 • постійно діють виставки до Дня української писемності, до Дня мови, до дня народження українських письменників та поетів, проводиться радіо диктант;
 • з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства. В наступному навчальному році слід продовжити розпочату роботу і звернути особливу вагу на раціональність розподілу годин української мови у варіативній складовій робочого навчального плану.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2021/2022 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій – надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес;
 • підвищення ефективності управління закладом загальної середньої освіти.

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

 • продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи та персональних сайтів учителів школи;
 • встановлено і використовувалося ліцензійне програмне забезпечення для вивчення курсу інформатики;
 • заохочується навчання вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;
 • використовувалися в навчально-виховному процесі програмно-педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства;
 • вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 • приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів;
 • отриманий раніше від спонсорів мультимедійний проектор використовується для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів та формування здорового способу життя

В школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи. Є добре обладнаний медичний кабінет, кімната для щеплень та кімната для медичного огляду учнів лікарем.

Медичне обслуговування учнів здійснювали висококваліфікована медична сестра Ковальчук Л.Є. та лікарі центральної міської лікарні.

Щорічно учні 2-11-х класів школи проходять поглиблений профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують лікарі центральної міської лікарні.

Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни. Спортивні заходи, що проводяться в школі, тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.

Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення». 

В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

Медичною сестрою школи Ковальчук Л.Є. був проведений цикл бесід на відповідну тематику:

 • «Вплив нікотину на здоров’я людини»;
 • «Паління і спорт несумісні»;
 • «Від нікотину до наркотиків – один крок».

Питання про заборону тютюнопаління серед школярів було внесено в порядок денний класних і загальношкільних батьківських зборів.

Ведеться планомірна робота з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Практичний психолог школи Огірчук Г.П. на засіданнях методичної комісії класних керівників провела цикл семінарів-тренінгів, завдяки яким усі класні керівники мали змогу познайомитись з методикою роботи та матеріалами, які зібрані в кабінеті основ здоров’я з виховання здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу.

Усі класні керівники були також познайомлені з методичними рекомендаціями щодо проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.

Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики: «Ситуація з ВІЛ/СНІД в Україні», «Безпечне статеве життя», «Закон України «Про наркотики».

На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній роботі школи. У кабінеті біології, основ здоров’я, інформаційному центрі, бібліотеці створені куточки здоров’я, де зібрана література з даної теми. Учителі та учні мають змогу користуватися цими матеріалами.

Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя.

Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з батьками.

На виконання Указу Президента України «Про запобігання подальшого поширення ВІЛ/ СНІДу в Україні» в школі були розроблені і затвердженні заходи з антиснідової пропаганди.

В січні – лютому 2020/2021 н.р.   класні керівники провели зі своїми вихованцями цикл бесід з попередження захворювання на СНІД за віковими групами.

В школі працює програма по ліквідації безпритульності і бездоглядності

Заходи ліквідації безпритульності і бездоглядності дітей передбачені річним планом роботи школи та планом роботи з дезадаптованими дітьми.

В школі створено банк даних на цих дітей,картки особистого обліку, акти обстеження побутових умов, психолого – педагогічна характеристика. Кожен класний керівник веде щоденник психолого – педагогічних спостережень, де фіксує спостереження за поведінкою цих учнів, вплив на них їхніх батьків, захоплення і нахили підлітків.

Окремо з батьками дітей, що потребують посиленої педагогічної уваги, працює громадський інспектор з охорони дитинства, призначений наказом по школі з числа педагогічних працівників .

Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до бродяжництва та пропусків уроків. Велику допомогу педагогам в цьому питанні надає загін правопорядку з числа старшокласників.

Для учнів з питань взаємоповаги в сім’ях, стосунків з батьками, вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.

Соціальний захист учнів

Соціальна робота в школі 2020/2021 навчального року організовувалась та проводилась з метою забезпечення процесу соціалізації дітей в навчально – виховній діяльності, захисту їхнього психічного, фізичного і духовного здоров’я, попередження вад та відхилень соціально – психологічного розвитку особистості, надання соціально – педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

В своїй професійній діяльності соціальний педагог керується Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» з метою вдосконалення роботи по забезпеченню соціально-правових гарантій дітей пільгового контингенту, їх захисту, створення необхідних умов для повноцінного та різностороннього їх розвитку в школі організовувалась та проводилась робота щодо створення сприятливих умов для розвитку дитини, налагодження зв’язків і партнерських стосунків між сім’єю та школою.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

– створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

– забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

– забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

– пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

– орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

– забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

– формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

– поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

– забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

– забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

В школі є учні, що живуть у морально й матеріально зубожілих родинах, де вони втягуються дорослими або однолітками у протиправні дії. Причому, такі проблеми існують не тільки в сім’ях з низьким матеріальним становищем, а й у сім’ях із великими матеріальними статками, причиною чого є бездоглядність у задоволенні потреб, переважно розважального характеру. До таких учнів за допомогою психолога та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність перед Законом за безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків.

Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.

Задача психологічної служби – своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

Робота з дітьми пільгових категорій

В школі створена громадська інспекція з охорони дитинства, яка опікується дітьми пільгового контингенту, призначено громадського інспектора по роботі з дітьми пільгового контингенту. У закладі складено соціальний паспорт, діти пільгової категорії взяті на облік. Протягом 2020/2021 навчального року були вивчені матеріально-побутові умови проживання дітей, складені відповідні акти, була надана допомога дітям, які її потребують. Діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною формою на 100%. Всі вони забезпечені Єдиними квитками, безкоштовним харчуванням.

  Враховуючи підсумки поглибленого профілактичного медичного огляду, медичною сестрою складені листи здоров’я, де зазаначено поради вчителям щодо покращення стану здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Виконуються підготовчі заходи щодо організації профілактичних щеплень та медичного огляду дітей відповідного віку.

У 2020/2021 навчальному році всього на обліку у школі перебували 9 дітей з інвалідністю. У ст.37 Закону України «Про освіту» ст.21, 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» визначено основи соціальної захищеності інвалідів і гарантовано їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі у всіх сферах життя суспільства. Створення необхідних умов, які дають можливість дітям з інвалідністю вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами – одна з основних задач школи. У листопаді – грудні 2020 року було сплановано й проведено ряд заходів до Міжнародного Дня інвалідів. Традиційними стали акції милосердя з метою допомоги дітям, які її потребують. З батьками дітей з обмеженими фізичними можливостями проводяться консультації щодо розвитку дітей та формування в них навичок самообслуговування.

Педагогічний колектив школи піклується про організацію дозвілля, культурного і фізичного виховання дітей пільгових категорій, залучаючи їх до занять в гуртках. Учні пільгових категорій та діти, які стоять на обліку за правопорушення, стовідсотково залучені до занять в гуртках та спортивних секціях.

У 2020/2021 навчальному році адміністрацією закладу, педагогічним колективом, соціальним педагогом було:

 1. Налагоджено спільну роботу з лікарнею. Вчасно й планово проводяться медичні огляди дітей. Медичною сестрою школи проводиться щоденний контроль за станом здоров’я дітей з інвалідністю;
 2. Поставлено на постійний контроль питання своєчасного оформлення документів на встановлення інвалідності й одержання відповідних пільг вихованцем;
 3. Здійснюється систематичний кваліфікований психолого-педагогічний супровід учнів школи, які мають потребу в корекції фізичного й розумового розвитку, знаходяться на індивідуальній формі навчання.

Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі

Профілактика злочинності та правопорушень серед дітей і підлітків знаходяться під постійним контролем адміністрації школи. З метою соціального захисту учнів, підвищення рівня профілактики правопорушень серед них, запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, жебракування в школі проводиться певна робота, а саме:

В рамках первинної профілактики:

З метою попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі в школі проводиться відповідна робота. Забезпечується щоденний контроль за відвідуванням учнями школи та проводяться оперативні заходи з метою недопущення бродяжництва серед учнів, проводиться постійна індивідуальна корекційна робота з учнями. Ці учні відвідуються вдома, їх залучено до гуртків та спортивних секцій, до участі у класних та шкільних заходах. Вжиті заходи щодо максимального охоплення дітей позашкільною освітою. Поновлені дані про психологічний клімат у сім’ях та умови проживання учнів. Для старшокласників введений курс за вибором «Права людини». На батьківських зборах наголошується на відповідальності батьків за поведінку дітей в позаурочний час. В школі проводяться тренінгові заняття за модулями «Рівний-рівному», «Школа проти СНІДу».

Щоденно проводиться аналіз відвідування уроків. Інформація надається до відділу освіти Житомирської міської ради

В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на тему попередження дитячої злочинності та правопорушень.

З метою профілактики злочинності у школі спланована й проводиться робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків та секцій за інтересами (працювало –  10 гуртків; 2 секції).

В рамках вторинної профілактики:

В школі постійно поновлюється нормативно-правова база з попередження правопорушень та злочинності. За потребою поновлюється банк даних учнів, які стоять на обліку у ВКМСД та на  внутрішньошкільному обліку, за учнями закріплено громадського інспектора, обстежено житлово-побутові умови сімей, в яких мешкають ці учні, складено відповідні акти, ведуться щоденники педагогічних спостережень, де фіксуються зміни в поведінці учнів, які стоять на обліку, ведеться облік індивідуальної роботи з ними та їх батьками. В школі працює батьківський всеобуч, батьківські лекторії на теми правового виховання дітей, оформлені змінні стенди «На допомогу батькам».

    Фактів відрахування учнів девіантної поведінки із школи не було.

Необхідною ланкою діяльності педагогів школи є правовиховна робота. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі школи впроваджували в практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи. В основу організації системності в здійсненні виховного процессу в школі покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових особливостей дітей.

У класах першого ступеня навчання – створення сприятливої психолого-педагогичної атмосфери, проведення ранньої діагностики і корекції у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням у розвитку і поведінці.

В старших класах робота спрямовувалась на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів: крім навчального курсу «Основи правознавства» в школі функціонував факультатив «Абетка правознавства». З числа старшокласників створена група юних юристів, яка має свій план навчання та свій план роботи з учнями  школи І – ІІІ ступенів навчання.

В школі вивчалось питання про роботу з використання державної символіки України. Відповідно до Закону України «Про освіту» та «Комплексної програми боротьби зі злочиннісю та правопорушеннями серед учнівської молоді» проводилась робота щодо запобігання правопорушень серед учнів школи.

Була налагоджена тісна взаємодія школи з ювенальною превенцією Житомирського відділу поліції та службою у справах дітей управління культури, молоді та спорту Житомирської міської ради.

Систематично працювала рада профілактики.

Робота шкільної бібліотеки

Робота бібліотеки планується згідно проблемної теми шкільної бібліотеки: “Формування в учнів інтересу до книги, навичок самостійної роботи з літературою, культурою читання”. Ця робота допомагає вирішенню проблемної теми, над якою взагалі працює школа: «Освітній простір в навчальному закладі як чинник інтегративного впливу на процес розвитку та самореалізації компетентної особистості».

В роботі були використані всі бібліотечні форми обслуговування:

 – індивідуальна форма – бесіди, консультації;

– масова форма  – книжкові виставки, бібліотечні уроки, бібліографічні огляди літератури, вікторини.

Завдяки шкільній медіатеці (створена у серпні 2017 року в одній із перших шкіл міста) робота шкільної бібліотеки перейшла на новий, ефективний, удосконалений, сучасний рівень роботи. З’явилась можливість з традиційними бібліотечними методами роботи використовувати інноваційні методи роботи. У учнів та вчителів школи з’явилась можливість у будь-який момент знаходити потрібну інформацію з Інтернету для підготовки до уроків, роздруковувати та копіювати її. Так в 2020-2021 н.р. послугами медіатеки скористались 381чоловік.

Але всесвітня пандемія корона вірусу (COVID-19) внесла свої корективи в процес навчання у школі, а також в роботу шкільної бібліотеки та медіатеки.

В зв’язку з карантином (з 175 навчальних днів) учні 5, 6, 7 класів були на дистанційному навчанні 67 днів, учні 8-11 класів – 76 днів, учні 1-4 класів – 14 днів, тому запланована масова робота з читачами бібліотеки була не в повному обсязі проведена. Крім того, не в повному обсязі були використані і можливості шкільної медіатеки: вчителями школи, цього року не проводились тематичні уроки з використанням мультимедійних технологій. Тому статистичні показники, що стосуються роботи шкільної бібліотеки та медіатеки значно відрізняються від показників попередніх років.

І все таки, коли з’являлась, можливість масові заходи проводились. Так наприклад, до 150-річчя від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач 25.02.1871 р.– 01.08.1913 р.) були проведені бібліотечні уроки на тему «На шлях я вийшла ранньою весною…». Учні 6А,6Д, 5Г, 3Д, 5Б, 3Б, 3В, 3Г, 6Б, 3А, 3Є, 4В, 4А, 4Б, 6В, 5А, 7Г, 4Г, 4Д класів були ознайомлені з маловідомими, але цікавими фактами поетеси. Розповідь про життєвий та творчий шлях Лесі Українки супроводжувалась великою кількістю наглядної інформації. А потім, учні та вчителі із задоволенням виразно читали вірші поетеси.

До 60-річчя першого польоту людини в космос Ю.О. Гагаріна (12 квітня 1961 рік) також було проведено 16 бібліотечних уроків на тему «Безмежний Всесвіт» – 8, 9 та 12 квітня. Бібліотечні уроки, як завжди були проведені у формі бесіди. Такий формат проведення бібліотечних уроків приносить більший результат при подачі інформації. Було дуже приємно почути, що деякі діти багато чого вже знали про цю визначну подію, але разом з тим, з цікавістю та захопленням слухали невідому їм інформацію про безмежний Всесвіт. Крім того, до уваги учнів була представлена наглядна форма бібліотечної реклами присвячена космічній тематиці.

Разом із школою і бібліотека взяла участь у онлайн-флешмобі “Бути першим!”, який проводив Національний музей космонавтики імені С.П. Корольова м. Житомира у квітні 2021 року. Флешмоб присвячений 60-річчю польоту першого космонавта Юрія Гагаріна навколо Землі на космічному кораблі “Восток-1”. 

Відповідь музею:

“Дякуємо учнівському та педагогічному колективу школи за участь у флешмобі!

Будемо також раді вашій участі у наступних акціях музею.

З повагою,

Вікторія Четвертак

заступник директора з наукової роботи

Національний музей космонавтики ім. С.П. Корольова”.

вт, 27 квіт. 2021 о 12:35

На виконання Указу Президента України від 09.12.2020 №556/2020 «Про невідкладні заходи забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».

26 квітня – День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, що був запроваджений у вересні 2003 року. Цей день сколихнув увесь світ та змінив ставлення до використання мирного атома. День, який змінив долі сотень тисяч людей. Відлуння цієї трагедії відчувається і зараз…

В бібліотеці була оформлена  книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедії “Дзвони Чорнобиля”, на якій були представлені матеріали про аварію та події після Чорнобильської катастрофи.

З 1 по 31 жовтня 2020 року бібліотека брала участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек під гаслом: «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів».

До проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек була підготовлена рекламно-іміджева продукція: плакати, вислови, листівки екологічного змісту. В рамках цього місячника був оформлений куточок цікавих, незвичайних фактів про природу.

Читачі бібліотеки на імпровізованому екологічному паркані розміщувати вислови, малюнки, фотографії екологічної тематики.

Читачі бібліотеки були ознайомлені з корисною, цікавою інформацією: «Що можуть розповісти кімнатні рослини?», «Про гриби нічого не знаєш, що ж у лісі ти шукаєш?».

Були оформлені книжкові виставки: «Їх потрібно берегти» («Червона книга України (рослини)», «Червона книга України (тварини)», «Рослини, що лікують нас», «Природа в оповіданнях, віршах, піснях…».

Великий інтерес та зацікавленість у дітей визвала Екологічна гра-подорож: «Звідки родом рослина?» (вони живуть, ростуть поруч з нами).

Звичайно, у всіх є свої напрацювання і бачення проведення будь-яких бібліотечних заходів. Але у нас, на наш погляд, задача бібліотеки, як інформаційного і просвітницького центру, при проведенні Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек була виконана.

Булінг – це поняття, нажаль, ввійшло в наше життя. На книжковій виставці «Правила і закони у суспільстві та твоєму життя» до уваги відвідувачів бібліотеки була розміщена інформація про це явище:

 • хто і як відповідає за булінг в Україні;
 • хто несе відповідальність;
 • типові ознаки булінгу (психологічні, фізичні).

Як ніколи, цього разу школа  отримала і багато методичних посібників за програмою Нової української школи для вчителів початкових класів, посібники для роботи з учнями з особливими освітніми. Для реклами цієї літератури була оформлена виставка нових надходжень.

Вся інформація про проведення будь-яких бібліотечних заходів, як завжди, була розміщена на сайті школи в рубриці «Новини», а також в підрубриці «Архів бібліотечних заходів» (рубрика «Про нас»).

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ В 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА САМООЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ

Відповідно до законів України «Про освіту»,«Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нової української школи», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року №17 «Про затвердження порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», від 30 листопада 2020 року № 1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти», наказу по ЗОШ №6 від 15.01 2021 №14 «Про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти» у закладі забезпечується функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, яке відбувається згідно «ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти», яке затверджене наказом директора №14 від 15.01.2021 й оприлюднене на сайті закладу у розділі «Інформаційна прозорість».

Мета функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти: проведення об’єктивного самооцінювання діяльності закладу для забезпечення сталого розвитку, надання якісних освітніх послуг, формування здорового безпечного освітнього середовища для здобувачів освіти.

Відповідно до наказу по  ЗОШ №6 від 29 вересня 2021 року №243 «Про самоцінювання освітніх та управлінських процесів» та згідно з Графіком проведення самооцінювання якості освіти (додаток до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗЗСО», наказ директора № 7 від 27.09.2021 р.) у закладі проведено комплексне самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів закладу освіти за 4 напрямами:

 • «Освітнє середовище закладу освіти»;
 • «Система оцінювання здобувачів освіти»;
 • «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»;
 • «Управлінські процеси закладу освіти».

Комплексне вивчення й оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів закладу освіти здійснювалося відповідно до визначеного механізму самооцінювання  та проведенням інституційного аудиту у закладі.

Здійснено аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації закладу освіти та узагальнено результати самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти у формі аналітичного звіту за визначеними напрямами, критеріями, вимогами та індикаторами. (Рівні оцінювання якості освітньої діяльності та ефективності внутрішньої системи для кожного напряму освітньої діяльності закладу: перший (високий), другий (достатній), третій (вимагає покращення), четвертий (низький), опис яких міститься у додатку 2 до Методики оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час інституційного аудиту, затвердженої наказом Державної служби якості освіти України від 09 січня 2020 року № 01-11/1 (в редакції наказу від 27 серпня 2020 року №01-11/42).

Напрям 1.Освітнє середовище закладу освіти

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира розміщена у триповерховій будівлі площею 6 921,4 кв.м. Приміщення та територія  закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормам щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Територія закладу неогороджена, приміщення чисті та охайні. Щоденно здійснюється огляд території. Територія закладу, на жаль, доступна для несанкціонованого заїзду транспорту. Приміщення закладу недоступне для сторонніх осіб. Ганок будівлі має неслизьке покриття, облаштований пологий пандус. Сходи і пандус мають поручні, це дає можливість безбар’єного доступу для людей з особливими потребами. Територія закладу є безпечною для здобувачів освіти. У фойє , біля головного входу в школу, постійно знаходиться  охоронник. Заклад обладнаний камерами спостережень, зображення з них виведено на екран. Здійснюється комплекс організаційно-технічних заходів з цілодобовим відеоспостереженням та тривожною кнопкою виклику. За результатами анкетування 93% учнів, перебуваючи у закладі, почувають себе у безпеці.

Кількість учнів закладу освіти перевищує його проєктну потужність (заклад розрахований на 1141 учня, навчається більше 1300). Навчальні кабінети початкової школи непрохідні та ізольовані від основної та старшої школи, знаходяться в окремому блоці. Є стадіон з футбольним полем, але не відповідає санітарним нормам, тому потребує реконструкції

У закладі освіти є персональні робочі місця для всіх педагогічних працівників. Забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму (питний режим дотримується відповідно до вимог здійснення протиепідемічних заходів).

Анкета для батьків, п.10. Як Ви оціните освітнє середовище за 4-бальною шкалою (1 – дуже погано, 4 – відмінно):

 • Облаштування території – 3.
 • Дизайн приміщень: вестибюлі, рекреації, актова зала – 3,6.
 • Чистота та облаштування навчальних кабінетів – 3,6.
 • Чистота та облаштування туалетних кімнат – 3,5.
 • Чистота та облаштування їдальні – 3,4.

Анкета для учня/учениці, п.5. Як Ви оціните освітнє середовище за 4- бальною шкалою (1 – дуже погано, 4 – відмінно):

 • Облаштування території – 3.
 • Чистота та облаштування навчальних кабінетів – 3,8.
 • Чистота та облаштування туалетних кімнат – 3,3.
 • Чистота та облаштування їдальні – 2,8.
 • Чистота у спортивній залі – 3,5.

У закладі є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу. У закладі функціонує 57 навчальних кабінетів.

Навчальні кабінети обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми, є мультимедійне обладнання. Частка навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної та актової зал, інших кабінетів, які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми складає 80% – за результатами самооцінювання навчальних кабінетів. У спортивній залі є достатня кількість спортивного інвентарю та обладнання.

Освітній простір сприяє формуванню в учнів ключових компетентностей (візуалізація на стінах, підлозі, унаочнення формул, правил правопису та стенди, про здоровий спосіб життя).

96% вчителів стверджують, що у закладі проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. 87% опитаних учнів стверджують, що учителі, керівництво закладу постійно інформують їх щодо правил охорони праці, техніки безпеки підчас занять, пожежної безпеки, правил поведінки під час надзвичайних ситуацій, залучають і представників спеціальних служб. Є журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, надання домедичної допомоги, журнали реєстрації нещасних випадків з учнями та працівниками.

Проводяться навчання/інструктажі педагогічних працівників з питань надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. Уразі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво діють у встановленому законодавством порядку. Питання охорони праці розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

У школі створені належні умови для харчування здобувачів освіти і працівників. Охайне приміщення їдальні та харчоблоку, якісна організація харчування сприяють формуванню в учнів культури здорового харчування. У їдальні є перспективне меню та щоденне меню, затверджене керівником закладу.). Майже 80% дітей з опитаних постійно харчується в закладі, 18% іноді, 2% дітей з різних причин не обідають у шкільній їдальні.

За результатами анкетування, переважна більшість батьків задоволені харчуванням – 60,2%, 20% відмітили , що діти не харчуються взагалі, повністю незадоволені 8%. Серед причин: «холодні страви», «мала порція на день», «більше випічки», «підливу подавати окремо» тощо.

У школі наявний доступ до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (швидкість доступу – до 100 Мбіт/с). На всій площі приміщення діє Wi-Fi. Комп’ютери закладу освіти облаштовані технічними засобами та інструментами контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет, використовується антивірусне програмне забезпечення, яке постійно потребує оновлення. Переважна більшість, а саме 74% здобувачів освіти відповіли, що отримують інформацію щодо безпечного використання мережі Інтернет. 20% здобувачів освіти стверджують, що не були присутніми на таких заходах, однак дотримуються загальноприйнятих правил безпечного користування.

Проводиться відповідна роз’яснювальна робота щодо безпеки в Інтернеті з батьками. Більше половини (81,6%) батьків відповіли, що отримували в школі інформацію щодо безпечного використання мережі Інтернет та 68% батьків з опитаних були учасниками заходів з попередження кібербулінгу.

У закладі налагоджена та функціонує система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Практичним психологом проводяться відповідні діагностування, консультації. 73% опитаних не мали проблем з адаптивним періодом у закладі. Проте, попри вжиті заходи, 27% респондентів стверджують, що мали проблеми з адаптацією в навчальному закладі.

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

У закладі розроблено, затверджено та оприлюднено на сайті «План дій з протидії булінгу» та «Порядок реагування на випадки булінгу/цькуванння», реалізовуються заходи із запобігання проявам насильства та дискримінації. 96% вчителів відповіли, що регулярно проводиться навчання, просвітницька робота за участю відповідних служб, правоохоронних органів для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву.

60% батьків отримували інформацію в закладі щодо попередження та зниження рівня дискримінації, 58% – щодо насилля.

Частка здобувачів освіти, які вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним: 82% учнів подобається перебувати у закладі, 88% почувають себе комфортно, 92% вважають себе захищеними у закладі.

З метою запобігання різним проявам насильства (у закладі освіти та вдома) здійснюється аналіз причин відсутності здобувачів освіти на заняттях та вживаються відповідні заходи. Заклад освіти реагує на звернення про випадки булінгу. Психологічна служба (практичний психолог, соціальний педагог) закладу освіти здійснює системну роботу з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству (діагностування, індивідуальна робота, тренінгові заняття). Заклад освіти у випадку виявлення фактів боулінгу та іншого насильства повідомляє органи та служби у справах дітей, правоохоронні органи. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що проблеми, пов’язані з вчасним реагуванням та запобіганням проявам насильства, конструктивно вирішуються, складає: батьки – 75%, учителі – 74%. Проте тривожним є факт, що частка учасників освітнього процесу (учнів), які досить часто відчувають агресію, кепкування, складає майже 3%, цькування – 1,6 %.

Всі учасники освітнього процесу взаємодіють на засадах взаємоповаги. Педагогічні працівники та керівництво закладу освіти організовують заходи із запобігання порушення правил поведінки (організовано чергування педагогічних працівників та старшокласників). У закладі розроблені та оприлюднені правила поведінки, спрямовані на формування позитивної мотивації у поведінці учасників освітнього процесу та реалізацію підходу, заснованого на правах людини. Частка учасників освітнього процесу, ознайомлених із правилами поведінки у закладі освіти, складає: батьки – 90%, учні – 80% , вчителі –98%.

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.

У закладі забезпечено безбар’єрний доступ до будівлі: встановлено пологий вхід (пандус на центральному вході кнопка виклику). Сходи мають поручні. Наявне контрасне маркування першої та останньої сходинок на центральному вході, в приміщеннях ЗО – лише на підлозі першого поверху. На поверхах є можливість вільного та зручного переміщення між навчальними кабінетами, однак пересування між поверхами для осіб з особливими освітніми потребами не пристосоване (доступ забезпечено лише до першого поверху). Коридори, рекреації, запасні виходи не захаращені. Туалетні кімнати не пристосовані для потреб учасників освітнього процесу з особливими освітніми потребами. Наразі у  школі не навчаються діти, які пересуваються на візку.

У закладі облаштована і функціонує ресурсна кімната, яка забезпечена дидактичними засобами та матеріалами відповідно до освітніх потреб дитини з ООП. Наявні кабінети практичного психолога та логопеда, де проводяться індивідуальні заняття з дітьми.

У закладі функціонувало 10 інклюзивних класів, де навчалося 16 дітей з ООП. З метою забезпечення освітнього процесу у всіх цих класах разом із педагогами працювали асистенти вчителя.

Забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу на основі єдності, співпраці педагогічного колективу з сім’єю. Налагоджено співпрацю педагогічних працівників щодо навчання дитини з особливими освітніми потребами: створено команду психолого-педагогічного супроводу.

До розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП залучалися батьки. У разі потреби заклад співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром №2 (укладена угода) щодо психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Здійснюється моніторинг стану успішності учнів з ООП командою психолого-педагогічного супроводу.

У закладі формуються наскрізні навички здорового способу життя та екологічно доцільної поведінки в здобувачів освіти в освітньому процесі. Проводяться заходи, направлені на усвідомлення цінності власного життя та необхідності збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного), на профілактику шкідливих звичок. На основі моніторингу спостережень за навчальними заняттями встановлено. що більшість занять з фізичної культури здебільшого проводяться на свіжому повітрі та супроводжується фізичною активністю.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями. Простір закладу освіти містить елементи та осередки, що зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної діяльності. У всіх класах НУШ освітній простір є багатофункціональним, містить навчальні осередки відповідно до вимог; гармонійне поєднання кольорів у цих класах створює загальну атмосферу затишку та комфорту.

У закладі створений інформаційно-ресурсний центр, який використовується для навчальної, проєктної, творчої діяльності, організації різних форм комунікації учасників освітнього процесу. Так у 2020-2021 н.р. проведено 13 бібліотечних заходів, 75 тематичних уроків. Ресурси бібліотеки та медіатеки використовуються для формування в учнів інформаційно-комунікативної компетентності через проведення консультацій, занять, поурочних заходів. Бібліотечний фонд ЗО складається з підручників, художньої та галузевої літератури. В 2021 році фонд поповнився методичними посібниками для вчителів НУШ та асистентів вчителя, що працюють в інклюзивних класах. Більше половини опитаних учнів ЗО відвідують бібліотеку для отримання необхідної літератури та підручників, використовують простір та ресурси шкільної бібліотеки для самопідготовки, консультацій, проєктної роботи.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – 2,4 – вимагає покращення.

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 1. Освітнє середовище закладу:

 3,2 – достатній рівень.

Напрям 2.

Система оцінювання здобувачів освіти

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

У закладі розроблені та оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. Частка здобувачів освіти, які в закладі освіти отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень складає: учні – 98%. 80% батьків поінформовані про критерії оцінювання. 100% вчителів інформують про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 56% вчителів інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року; 48% розміщують критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти; 44% інформують здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми; 40% пояснюють здобувачам освіти за потреби індивідуально.

35% учнів стверджують, що вчителі ще до початку оцінювання завжди пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, а після оцінювання завжди її обґрунтовують; 49% учнів стверджують, що вчителі, в переважній більшості, пояснюють вимоги до оцінювання, але аргументують оцінку лише на прохання; 16% вчителів, за результатами анкетування учнів, дуже рідко попередньо пояснюють вимоги до оцінювання, не завжди аргументують оцінку навіть на прохання. Проте 1% учнів стверджує, що вчителі ніколи не пояснюють вимоги до оцінювання, відмовляються обґрунтувати виставлену оцінку, навіть на прохання.

25% здобувачів освіти вважають, що їх оцінюють справедливо; 62% – у більшості випадків оцінюють справедливо; 10% здобувачів освіти вважають, що у більшості випадків учителі оцінюють несправедливо; 3% – оцінюють несправедливо.

42% батьків вважають, що навчальні досягнення їхніх дітей оцінюють справедливо; 51% – у більшості випадків оцінюють справедливо; 6% батьків здобувачів освіти вважають, що у більшості випадків учителі оцінюють несправедливо; 1% – оцінюють несправедливо.

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.

Моніторинги навчальної діяльності у закладі проводяться не менше 2-х разів на рік з визначених закладом освіти предметів. У закладі освіти наявний перспективний план внутрішнього моніторингу результатів навчання здобувачів освіти. Зокрема, здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень випускників з обов’язкових предметів ЗНО, моніторинги навчальних досягнень учнів за результатами семестрів і навчального року, з профільних предметів.

Результати моніторингових досліджень розглядаються на засіданнях методичних кафедр та засіданнях педагогічної ради. За результатами моніторингів здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти та приймаються рішення щодо їх коригування.

У закладі завжди аргументують виставлені оцінки, аналізують допущені помилки 84% вчителів, визначають спільно зі здобувачами освіти шляхи покращення результатів навчання 76% вчителів, заохочують до подальшого навчання 61% вчителів.

Однак лише третина – 28% – педагогічних працівників, за результатами анкетування, використовують формувальне оцінювання.

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

Педагогічні працівники надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності. 77% здобувачів освіти стверджують, що вчителі їх підтримують та вірять у їх успіхи. 79% учнів вважають, що вчителі ставляться до них з повагою. 89% учнів стверджують, що вчителі завжди допомагають, якщо це необхідно учневі.

Частка здобувачів освіти, які вважають, що їхні результати навчання залежать виключно від своєї праці та наполегливості, складає 83%. 38% учнів переконані, що їхні успіхи – це результат їхньої праці та батьків, які мотивують до навчання. 68% учнів стверджують, що їхні успіхи залежать від рівня викладання предметів, 25% учнів потребує для досягнення хороших результатів більш поблажливого ставлення та об’єктивного оцінювання своїх навчальних досягнень.

Частка учнів, яка постійно здійснює самооцінювання результатів своєї роботи під час занять, складає 17%. Здебільшого здійснюють самооцінювання 55% опитаних.

Педагогічні працівники використовують поточне , підсумкове оцінювання; лише частина педагогічних працівників застосовують формувальне оцінювання або його елементи. Більшість вчителів забезпечують зворотній зв’язок щодо якості виконаних завдань, за допомогою питань визначають розуміння учнями цілей та завдань уроку, підтримують бажання до навчальної діяльності.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі ВСЗЯО) містить розділ «Критерії , правила і процедури оцінювання здобувачів освіти», де прописані рекомендації щодо здійснення оцінювання учнів. Крім цього критерії, правила та процедури оцінювання  оприлюднені на сайті закладу та в навчальних кабінетах на інформаційних стендах. В освітній програмі ЗО наявна інформація про загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти та оволодіння ключовими компетенціями.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень – 3,8 – достатній рівень.

Вимога 2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – 3.2 – достатній рівень.

Вимога 2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – 2.8 – вимагає покращення.

Загалом за напрямом 2. Система оцінювання здобувачів освіти:

 3,0 – достатній рівень.

Напрям 3.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організаціїосвітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Результати анкетування педагогічних працівників засвідчили, що всі вчителі використовують рекомендації Міністерства освіти і науки України при розробленні календарно-тематичного планування. У 100% вчителів наявне календарно-тематичне планування, упорядковане самостійно, відповідно до освітньої програми та умов роботи закладу, спеціалізації та профільності.

Учителі використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями з використанням різних форм організації освітнього процесу. У ході відвідування навчальних занять спостерігалось формування педагогами в учнів таких ключових компетентностей, як спілкування державною мовою, навчання впродовж життя, компетентності у галузях природничих наук, загальнокультурна компетентність.

Близько    половини      педагогічних працівників створюють та використовують власні освітні ресурси, мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

100% учителів використовують зміст предмету (курсу) для формування загальнолюдських цінностей, у тому числі власним прикладом та комунікуванням з учнями.

 У ході спостережень за навчальними заняттями встановлено, що педагоги формують такі ключові компетентності здобувачів світи як спілкування державною мовою, математичну, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технології, громадянські та соціальні компетентності, спілкування іноземними мовами, навчання впродовж життя. Значно менша увага зосереджена на формуванні таких компетентностей як екологічна, інноваційна, підприємливість та фінансова грамотність.

В закладі зміст навчальних предметів більшістю вчителів спрямований на формування суспільних цінностей, патріотизму, поваги до державної мови, культури. Слід відмітити, що в закладі здійснюється реалізація Всеукраїнського проєкту з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй». З 2019 року бере участь у проєкті «На крилах успіху», отримав звання «Організатор освітнього простору» «На крилах успіху» та став тренінговим центром для вчителів, які навчають за цією програмою.

За потреби організовується навчання з використанням дистанційних технологій – сервіс GoogleMeet, Classroom, Єдина школа.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного       рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації. Наявний план підвищення кваліфікації на 2021 рік та свідоцтва,сертифікати підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники закладу освіти обирають різні напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності: законодавче забезпечення освітнього процесу – 28%; методичні аспекти викладання предметів та курсів – 78%; організація інклюзивної форми навчання – 7%; форми організації освітнього процесу – 7%; профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти – 3%; психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій – 2%; безпечне освітнє середовище – 4%; формування у здобувачів освіти громадянської позиції – 4%; використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті – 78%; ділове українське мовлення – 14%тощо.

Педагогічні працівники закладу освіти обирають різні форми підвищення рівня своєї професійної майстерності: курси ,брали участь у конференціях, методичних семінарах,тренінгах, вебінарах, онлайн-курсах, займаються самоосвітою.

Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти. Педагоги беруть участь у експертизі електронних версій проектів підручників Директор закладу освіти  пройшов навчання з питань проведення інституційних аудитів.

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.

Переважна більшість педагогічних працівників використовують форми роботи, спрямовані на формування партнерських взаємин зі здобувачами освіти, застосовують особистісно орієнтований підхід.

Однак лише третина опитаних здобувачів освіти вважають, що їхня думка має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі. Більше половини учнів відповіли, що враховується лише з окремих предметів.

76% батьків задоволені комунікацією з педагогічними працівниками: постійно спілкуються з класними керівниками, відвідують сайт, створені спільноти у соціальних мережах, відвідують батьківські збори. Тож у закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти в різних формах.

У закладі освіти функціонують 9 методичних комісій (предметні кафедри), практикується наставництво. В основному педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом. Проте не достатній рівень спостерігається у популяризації досвіду: навчальні семінари, майстер-класи, конференції, взаємовідвідування занять,наставництво. У ЗО працює «Школа молодих батьків» як одна із форм роботи підготовки дітей до НУШ.

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності (під час оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, використання джерел інформації, результатів досліджень, провадження наукової діяльності, запобігають списуванню). Більше 80% педагогів проводять бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, знайомлять здобувачів освіти з основами авторського права.

Більше половини здобувачів освіти стверджують, що з ними регулярно проводять бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності, вчителі самостійно розробляють індивідуальні завдання, варіанти контрольних, самостійних робіт, які унеможливлюють списування. У закладі розроблено Положення про дотримання академічної доброчесності та оприлюднено на сайті.

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – 3,6 – достатній рівень.

Вимога 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти – 3,4 – достатній рівень.

Вимога 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 3.

Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти – 3,5 – достатній.

Напрям 4.

Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

У закладі освіти розроблено та схвалено рішенням педагогічної ради (протокол № 1від 30.08.2021 протокол) Стратегію розвитку на період 2021-2025 років. Стратегія розвитку оприлюднена на сайті закладу освіти, враховує специфіку та умови діяльності закладу освіти, засади державної політики у галузі освіти, нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладу освіти. Стратегія розвитку є чіткою й вимірюваною, розроблена за кожним напрямом освітньої діяльності.

Річний план роботи закладу, схвалений педагогічною радою (протокол від 30.08.2021 р. №1), розроблений відповідно до освітньої програми. Закладом здійснюється аналіз виконання річного плану за напрямами, які визначаються закладом освіти з урахуванням вимог законодавства (частина 3 ст. 41 Закону України «Про освіту»). Річний план роботи оприлюднено на сайті закладу.

За результатами вивчення документації, встановлено, що при розробленні відповідного документа заклад освіти створює робочі групи для підготовки пропозицій за певними напрямами, здійснює моніторинг досягнення цілей, які чітко визначені.

Річний план роботи закладу освіти реалізує стратегію розвитку, враховує освітню програму, результати самооцінювання.

Здійснюється аналіз реалізації річного плану роботи за попередній навчальний рік, за потреби вносяться необхідні зміни. Річний звіт розміщується на сайті закладу.

Діяльність педагогічної ради спрямовується на реалізацію річного плану і стратегію розвитку закладу. На засіданнях педради розглядаються актуальні питання за напрямами освітньої діяльності.

У закладі освіти розроблено й оприлюднено Положення, що визначає стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти, в якому простежується системний підхід щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, але не зазначені критерії та орієнтовні рівні за якими здійснювалося самооцінювання . Нині це питання врегульовано.

У закладі освіти заплановане та здійснюється щорічне комплексне само оцінювання освітньої діяльності, до якого залучаються учасники освітнього процесу. Результати самооцінювання оприлюднюються на сайті закладу освіти та враховуються під час річного планування.

Керівництво закладу освіти систематично вживає заходи для створення належних умов діяльності закладу (вивчає стан матеріально-технічної бази, планує її розвиток, звертається із відповідними клопотаннями до засновника, провадить фандрайзингову діяльність).

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Практично всі учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти.

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з учасниками освітнього процесу, представниками місцевої громади, в тому числі завдяки використанню сучасних засобів комунікації. Заклад має свої інформаційні ресурси: офіційний сайт, групу в мережі Facebook, групу вчителів закладу освіти у Viber. Усі інформаційні ресурси наповнюються актуальною інформацією. Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту». Крім цього, заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та регулярне оновлення інформаційних стендів.

Керівництво закладу освіти доступне для спілкування з усіма учасниками освітнього процесу. У закладі ведеться журнал прийому та обліку звернень громадян. Усі звернення учасників освітнього процесу розглядаються вчасно та вживаються відповідні заходи реагування. Переважна більшість учасників освітнього процесу задоволена загальним психологічним кліматом у закладі освіти та визнає, що керівництво відкрите та доступне для спілкування. Зокрема 98% батьків вважають, що відсутнє упереджене ставлення з боку адміністрації.

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

У закладі освіти  наявні вакансії працівників : соціальний педагог, асистент вчителя, педагог-організатор. Педагогічні працівники переважно працюють за фахом.

Керівництво закладу освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників.

Керівництво закладу освіти підтримує та заохочує інноваційну діяльність педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах, тренінгах, вебінарах, у різних форумах та проєктах, заохочує до сертифікації.

Всі педагогічні працівники вважають, що керівництво створює умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації та вважають, що керівництво закладу освіти сприяє їхньому професійному розвиткові.

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

У закладі освіти створені умови для реалізації прав та обов’язків учасників освітнього процесу. Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні права в закладі освіти не порушуються, складає: здобувачі освіти – 92% , батьки – 90%, вчителі – 99% .

Частка учасників освітнього процесу, які вважають, що їхні пропозиції враховуються під час прийняття управлінських рішень, складає: здобувачі освіти – 88% , батьки – 92%, вчителі – 99% . Більше половини учнів 8-11 класів брали участь вирішенні питання профілю навчання, оформлення та дизайну навчальних приміщень. Третина учнів брали участь у визначенні курсів за вибором та факультативів, тематики гуртків, вирішували питання дозвілля.

Керівництво сприяє участі громадського самоврядування у вирішенні питань щодо діяльності закладу освіти.

Керівництво закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу, які спрямовані на сталий розвиток закладу та участь у житті місцевої громади (культурні, спортивні, екологічні проекти,заходи).

Режим роботи закладу освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу. 97% батьків задоволені організацією освітнього процесу у закладі. Розклад навчальних занять у закладі освіти сформований відповідно до освітньої програми. 83% опитаних учнів розклад занять задовольняє.

У закладі освіти реалізуються індивідуальні освітні траєкторії здобувачів освіти (за заявами батьків у разі потреби).

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності, у тому числі через навчання, проходження курсів педагогічними працівниками.

Здобувачі освіти та педагогічні працівники поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності.

Частка здобувачів освіти, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності, складає: здобувачі освіти – 90%.

Керівництво закладу освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

Результати оцінювання за вимогами:

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань – 3,6 – достатній рівень.

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – 3,5 – достатній.

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників – 3,7 – достатній рівень.

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – 3,4 – достатній рівень.

Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – 3,4 – достатній рівень.

Загалом за напрямом 4.

Управлінські процеси закладу освіти: 3,5 – достатній рівень.

Рекомендації з удосконалення освітньої діяльності

Дотримуватись санітарних вимог щодо облаштування та утримання приміщень закладу:

 • Встановити огорожу навколо території закладу;
 • Замінити асфальтоване покриття навколо території закладу;
 • Облаштувати ігровий майданчик для здобувачів освіти початкової школи;
 • Провести заміну дверних блоків у рекреаціях закладу;
 • Забезпечити ремонт відкритих спортивних майданчиків та облаштувати їх фізкультурно-спортивним обладнанням.

Забезпечувати пропорційність у кількості здобувачів освіти у класах однієї паралелі в початковій, основній, профільній школі.

Подбати про дооснащення навчальних кабінетів, де навчаються учні 5-11 класів, із урахуванням переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторії, затвердженого наказом МОН України від 29.04.2020 №574.

Облаштувати майданчик для паркування транспортних засобів виділенням у його межах окремих місць для транспорту осіб з інвалідністю.

Забезпечити доступність інформації про заклад для осіб з інвалідністю.

 Мотивувати педагогічних працівників до оприлюднення власних методичних розробок та педагогічного досвіду у професійних спільнотах соціальних мереж.

Для вдосконалення управлінських рішень та внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • розробити критерії та орієнтовні рівні для самооцінювання якості освіти та управлінських рішень;
 • сформувати звіт та оприлюднити на сайті закладу;
 • проводити роз’яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримання академічної доброчесності;
 • удосконалювати та оприлюднювати критерії оцінювання навчальних досягнень, залучати до їх розробки учнів та батьків;
 • забезпечувати зворотній зв’язок зі здобувачами освіти та батьками;
 • формувати власну готовність до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій;
 • популяризувати особистий досвід на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

Практичному психологу:

 • виробити системний підхід у роботі з попередження насилля серед дітей, забезпечувати психологічний супровід уникнення булінгу, учнів «групи ризику», сприяти адаптації новоприбулих учнів та учнів 1-х, 5-х, 10-хкласів.
 • розширити практику індивідуальних консультацій;
 • запровадити Годину психолога в учнівських колективах, що потребують психологічної підтримки.

Здійснювати постійний  контроль за організацією харчування.

Перейти на електронний журнал та щоденники з використанням сайту «Єдина школа».

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!